Cm.ax07162020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Əhlİ-beyt (ə) Əhlİ-Beyt (ə) İmam Sadiq (ə) Məqalələr İmam Sadiqin (ə) şagirdi olmuş tanınmış sünni alimləri

İmam Sadiqin (ə) şagirdi olmuş tanınmış sünni alimləri

 

 Həzrət İmam Sadiqin (ə) imamət dövrü ümumilikdə 34 il sürüb. Bu dövr zalım Bəni-Üməyyə hakimiyyətinin zəifləməsi və süqut etməsi (139 hicri-qəməri), Abbasilərlə və Ümməyyə hakimiyyəti arasında hakimiyyət uğrunda gedən qarşıdurmalar və döyüşlərin zamanına, Üməyyə hakimiyyətinə qarşı qalxan qiyamların zamanına təsadüf edirdi.

Bu amillər imama dinin təbliği, şagirlərin yetişdirilməsi və islam dininin təməl elmi əsaslarını qoymağa imkan verib. Məhz buna görədir ki İmam Sadiqin digər imamlarla müqayisədə dəfələrlə çox şagirdi və ravisi olubdur. Mühəddislər və Rical elminin alimləri İmam Sadiqin 4 min şagirdinin olduğunu deyiblər.

(İslaminSesi) imamın şagirdi olmuş məşhur sünni mufti və alimlərinin bəzilərinin adlarını təqdim edir:

1- Əbu-Hənifə, Hənəfiyyə fiqhi məzhəbinin banisi

2- Malik ibni Ənəs, Malikiyyə fiqhi məzhəbinin banisi

3- Sufyan Suri, Hədisçi və sifi alimlərindən biri

4- Yəhya ibni Səid Ənsari, Abbasi xəlifəsi Mənsurun qaziul-quzatı yəni baş hakimi

5- Sufyan ibni Uyeyna, Hədisçi və Kufənin tanınmış fəqihlərindən biri

6- İbni-Cureyh, Məkkənin müfəssir qari və fəqihlərindən biri

7- Əyyub Səxtyani, Bəsrənin fəqihlərindən biri

8- Yəhya ibni Səid Qəttan, Bəsrəli fəqih

9- Əyyub Səcəstani, Bəsrənin tanınmış fəqih və ariflərindən biri

10-Məhəmməd ibni İshaq ibni Yəsar, İslam dünyasının ilk iki tarix yazıçılarından biri

11-Həsən Bəsri: mütəkəllim, müfəssir, fəqih, tanınmış zahid

12-Vasil ibni Əta, İslamda mötəzilə əqidə firqəsinin fikri əsasını qoyan alim

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə