Şn06192021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Əhlİ-beyt (ə) Əhlİ-Beyt (ə) İmam Həsən (ə) Məqalələr İmam Həsən (ə) Müaviyyə (lən) ilə niyə sülh müqaviləsi bağladı?

İmam Həsən (ə) Müaviyyə (lən) ilə niyə sülh müqaviləsi bağladı?

  İmam Həsənin (ə) Müaviyyə (lən) ilə sülh müqaviləsi bağlamasına bəzi müsəlmanlar etiraz edir, bu əməli İmama (ə) yaraşdırmırdılar. Halbuki, əgər Peyğəmbərin (s) hökumətinə nəzər salsaq, görərik ki, bir çox zamanlarda o Həzrət (s) də kafirlərlə müqavilə bağlamağa üstünlük vermiş və bunu müsəlmanların xeyirinə hesab etmişdir. Bu müqavilələrdən biri də

Hudeybiyyədə bağlanan müqavilə idi. Bu müqaviləyə görə müsəlmanlar həmin il həcdən geri qayıtdılar və gələn il həcc üçün yenidən gəldilər.

  Bu müqavilə bağlanan zaman da bəzi müsəlman etiraz etmiş və onunla razılaşmamışdı. Bu zaman Peyğəmbər (s) onlara buyurmuşdu: “Mən Allahın bəndəsi və peyğəmbəriyəm. Heç bir zaman Onun əmrindən çıxmıram və bilirəm ki, mənim ziyanıma olmayacaqdır”.

  Elə belə də oldu, bir qədər keçəndən sonra bu sülhnamənin müsəlmanlar üçün nə qədər xeyirli olması aşkar oldu. Çünki bu müddət ərzində müşriklər İslam dini ilə tanış oldular və ona meyil etdilər. Hətta onların əksər hissəsi İslam dinini qəbul etdi.

  Həmçinin o zaman ki, İmam Həsən (ə) Müaviyyə (lən) ilə sülh müqaviləsi bağlayır, o Həzrətə (ə) etiraz etməyə cürət edənlər də tapılır. Əbu Səyid Əqisə nəql edir: “Həzrət İmam Həsənə (ə) dedim: “Niyə Müaviyyə ilə sülh bağladınız, halbuki haqq sizinlə idi, Müaviyyə yolunu azmış və zalımdır?”.

İmam (ə) buyurur: “Məgər mən atamdan sonra İmam deyiləmmi?”. Deyir: “Bəli”.

 Buyurur: “Məgər Peyğəmbər (s) mənim və qardaşımın barəsində buyurmayıbdır ki, Həsən (ə) və Hüseyn (ə) İmamdırlar, istər qiyam etsinlər, istərsə də etməsinlər?”. Deyir: “Bəli”.

Buyurur: “Ona görə də mən İmamam, istər qiyam edim, istərsə də etməyim”.

Sonra qiyam etməməyinin səbəbini açıqlayır və buyurur: “O səbəblə Müaviyyə ilə sülh bağladım ki, Allahın Peyğəmbəri (s) Zəmrədə, Əşcəhdə, Məkkə əhli ilə Hudeybiyyədə sülh bağlamışdı. Bu fərqlə ki, onlar kafir idilər, Müaviyyə və tərəfdaşları isə kafir hökmündədirlər.

Ey Əbu Səyid! Əgər mən Allah tərəfindən İmamamsa, mənim rəyimi yüngül hesab etməyinin mənası yoxdur. Baxmayaraq ki, onun həqiqəti səndən gizli olsa belə. Mənimlə sənin misalın – Xızrla Musanın misalı kimidir. Xızr elə işlər görürdü ki, Musa onların xeyirini bilmirdi və qəzəblənirdi. O zaman ki, Xızr onu agah edirdi, sakitləşirdi. Mən də sizin qəzəbinizə səbəb olmuşam, ona görə ki, mənim işimin xeyirindən agah deyilsiniz. Ancaq bu qədər bil ki, əgər Müaviyyə ilə sülh bağlamasaydım, yer üzündə Əhli-Beyt (ə) davamçısı qalmazdı””.

 

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə