Şn06192021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şə`ban Şəban ayının 25-ci günü

Şəban ayının 25-ci günü

1.    Yəzid ibn Əbdülməlik ibn Mərvanın ölümü
2.    Mənsur Dəvanəqinin göstərişi ilə Müslüm Xorasaninin qətlə yetirilməsi

1.  Yəzid ibn Əbdülməlik ibn Mərvan
Hicri təqvimi ilə 105-ci il, şəban ayının iyirimi beşinci günü Yəzid ibn Əbdülməlik ibn Mərvan 37 yaşında öldü. Onun cənazəsini Dəməşq şəhərinin “Babül-səğir”-ində dəfn etdilər. Tarixçilər yazır ki, o, xəlifəliyinin ilk 40 ilini Əbdüləziz üsuli ilə idarə edirdi. Qırx nəfər Şam şəhərinin bşeyxlərindən onun ətrafına toplanıb and içdilər ki, xəlifələrin axirətdə hesabı və əzabı olamayacaq. Yəzin onların bu yalanına aldanıb, Ömər ibn Əbdüləzizin yolundan əl çəkdi və  eyş-işrətə başladı. Belə nəql edirlər ki, o, Hübabə adlı bir cariyəyə aşıq oldu. Həmişə onunla eyş-işrətdə idi. Bir an da ondan ayrılmırdı. Nəhayət o cariyə öldü. Yəzid onun ölümündən el bir şəkilədə təsirləndi ki, onun xoşluğu birdəfəlik başa çatdı və onun ağlında nöqsan yarandı. O daim onu öpür iyləyirdi. Nəhayət onun bədəni (çürüyərək) iylənməyə başladı. Nəhayət göstəriş verdi ki, onu dəfn etsinlər. Ardıcıl olaraq onun qəbri üstündə olardı. Beləliklə on beş gündən sonra cəhənnəmə vasil oldu. Əlbəttə bəziləri belə nəql edirlər ki, Hübabə dəfn olunduqdan sonra göstəriş verdi ki, qəbri açsınlar, onun çürümüş (murdar) bədənini qəbirdən çıxarsınlar. (Tətimmətül-müntəha: səh. 147)
(Vəqayeül-əyyam:  səh. 370)       
2.Mənsur Dəvanəqinin göstərişi ilə Müslüm Xorasaninin qətlə yetirilməsi
Peyğəmbərin (s) əmisi Abbasın nəvələri sayılan abbasilər, bəni-üməyyə hökumətini dağıtmaq, hökuməti ələ keçirib müsəlmanların xəlifəsi olmaq üçün Əhli-beytin (ə) tərəfdarlığı bəhanəsi ilə camaatın tərəfdarlığını qazanıb qiyam etdilər. Xorasan camaatın məsuyliyyəti “Əbu Müslüm” ləqəbi ilə tanınmış ibn Yəsara tapşırılmışdı. Ibn Yəsar öz qoşununu qara geyindiriyi üçün  onun qoşunu, “qarageyimli” adlandırılmışdı. Öncə Xorasanda, sonra İraqda qələbə zanadı.  Çox səy əmək sərf edib abbasilər xəlifəliyi möhkəmləndi. Buna baxmayaraq, bir müddətdən sonra abbasilərin ikinci xəlifəsi “Mənsur” ona  görə çox qorxuya düşmüdü. Xüsusi tərfənd ilə onu Mədainə çəkib  nəhayət hicri təqvimi ilə137-ci il, şəban ayının  25-ci günündə qəltə yetirdilər. (Vəqayeül-əyyam, səh. 370)

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə