16 رمضان

ورود محمد بن ابی بکر به مصر

در شانزدهم رمضان سال ۳۷ هـ .ق محمد بن ابی بکر به عنوان استاندار مصر از جانب امیرمؤمنان حضرت امام علی (علیه السلام) وارد این شهر شد.