اميرالمؤمنين‌(ع‌)از نگاه‌ رسول خدا(ص‌)

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)

1- «من‌ وعلي‌ از يك‌ درختيم‌ وبقيه‌ مردم‌ از درختهاي‌ ديگر هستند.»
2- «من‌ شهر علمم‌ وعلي‌ در اين‌ شهر است‌.پس‌ هركه‌ بخواهد وارد اين‌ شهرشود،از در داخل‌ شود.»
3- «علي‌ با حق‌ است‌ وحق‌ با علي‌ است‌ واين‌ دو هميشه‌ با هم‌ هستند.»
4- «اي‌ عمار!اگر ديدي‌ همة‌ مردم‌ از راهي‌ ميروند وعلي‌(ع‌)از راه‌ ديگري‌.توبا علي‌ برو.»
5- «در معراج‌ همة‌ پيامبران‌ را جمع‌ ديدم‌،خدا بمن‌ وحي‌ كرد كه‌ از آنهابپرس‌ كه‌ به‌ چه‌ چيزي‌ مبعوث‌ شده‌اند؟منهم‌ از آنها پرسيدم‌.گفتند:مامبعوث‌ شديم‌ به‌ :شهادت‌ «لااله‌ الاّالله »واقرار به‌ پيامبري‌ تو و ولايت‌ علي‌بن‌ ابيطالب‌.»
6- «نگاه‌ كردن‌ به‌ صورت‌ علي‌(ع‌)عبادت‌ است‌.»
7- «اي‌ فاطمه‌!من‌ تو را به‌ ازدواج‌ شخصي‌ در مي‌آورم‌ كه‌ اسلامش‌ از همه‌باسابقه‌تر و علمش‌ از همه‌ بيشتر وبردباريش‌ از همه‌ عظيم‌تر است‌.»
8- «اگر درختان‌ قلم‌ شوند ودرياهامركّب‌ وجنيان‌ حسابگر وآدميان‌بنويسند!نمي‌توانند،فضايل‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌(ع‌)را شماره‌ نمايند.»
9- «روز قيامت‌،علي‌ بن‌ ابيطالب‌ را به‌ هفت‌ نام‌ بخوانند:
يا صديق‌!يادال‌ّ!ياعابد!ياهادي‌!يامهدي‌!يافتي‌!ياعلي‌!»
10- «براي‌ احدي‌ عبور از صراط‌ جايز نيست‌ مگر اينكه‌ علي‌(ع‌)جواز عبوراورا امضاء كند.»
11- «اي‌ علي‌!هيچ‌ بنده‌اي‌ خدا را باحالت‌ انكار ولايت‌ تو،ملاقات‌ نمي‌كندالاّآنكه‌ با حال‌ بت‌ پرستي‌ خدا را ملاقات‌ مي‌نمايد.»
12- «اي‌ پسرعمر!بدرستيكه‌ علي‌ نسبت‌ به‌ من‌ مثل‌ روح‌ نسبت‌ به‌ جسداست‌.علي‌ نسبت‌ به‌ من‌ بمنزلة‌ نفس‌ از نفس‌ است‌.بدرستيكه‌ علي‌ نسبت‌ به‌من‌ مثل‌ نور نسبت‌ به‌ نور است‌.بدرستيكه‌ علي‌ نسبت‌ به‌ من‌ مانند نسبت‌ سربه‌ بدن‌ است‌.بدرستيكه‌ علي‌ نسبت‌ به‌ من‌ مثل‌ پيراهن‌ در تن‌ است‌.»
13- «اي‌ علي‌!هركه‌ بعد از رحلت‌ من‌،تورا دوست‌ داشت‌،خدا عاقبت‌ اورابا امن‌ وايمان‌ ختم‌ مي‌كند.وكسيكه‌ با حال‌ دشمني‌ تو بميرد،به‌ مردن‌جاهليت‌ مرده‌ است‌.»
14- «اي‌ علي‌!دست‌ تو در دست‌ من‌ است‌ وروز قيامت‌ هر كجا من‌ واردشدم‌،تو هم‌ وارد مي‌شوي‌.»
15- «بزودي‌ فتنه‌ها شما را در بر مي‌گيرد .پس‌ در اين‌ حال‌ با علي‌ بن‌ابيطالب‌ باشيد.چون‌ اوست‌ اولين‌ كسيكه‌ در روز قيامت‌ مرا مي‌بيند وبا من‌دست‌ مي‌دهد واو بامن‌ است‌ در مرتبة‌ بلند واوست‌ جدا كنندة‌ حق‌وباطل‌.»
16- «ضربت‌ علي‌ بن‌ ابيطالب‌ در جنگ‌ خندق‌ از عبادت‌ اِنس‌ وجن‌ تاروزقيامت‌ برتر است‌.»
17- «اگر ايمان‌ علي‌ را با ايمان‌ امّت‌ من‌ بسنجند،همانا در قيامت‌،ايمان‌علي‌ بر ايمان‌ امّتم‌ بتازد وراجح‌ خواهد بود.»
18- «پيامبر در تفسير آية‌«ان‌َّ الذين‌ آمنوا و عملوا الصالحات‌ اولئك‌ هم‌ خيرالبريّة‌»فرمود:اي‌ علي‌!تو وشيعيانت‌ خير البرية‌ هستي‌ ودر قيامت‌ راضي‌ومرضي‌ مي‌باشيد ودشمنان‌ شما محزون‌ بوده‌ ودستهايشان‌ به‌ گردن‌ بسته‌است‌.»
من‌ وعلي‌ از يك‌ نور در چهارده‌ هزار سال‌ قبل‌ از خلقت‌ آدم‌(ع‌)خلق‌ شديم‌وخداوند پس‌ از خلقت‌ آدم‌(ع‌)، نور ما را در صلب‌ او قرار داد وما باهم‌بوديم‌ تا اينكه‌ در صلب‌ عبدالمطلب‌ از هم‌ جداشديم‌.پس‌ در من‌ نبوت‌ ودرعلي‌ امامت‌ قرار گرفت‌.»
19- «علي‌ دريائي‌ است‌ موج‌ زننده‌ و آفتابي‌ است‌ نور دهنده‌.دست‌ او ازفرات‌ بخشنده‌تر و قلب‌ او از دنيا وسيع‌تر است‌.لعنت‌ خدا بر كسي‌ باد كه‌ بااو دشمني‌ بورزد.»
20- مَن‌ اطاع‌ علياً فقد اطاعني‌ ومن‌ اطاعني‌ فقد اطاع‌ الله.هركه‌ ازعلي‌(ع‌) اطاعت‌ كند از من‌ اطاعت‌ كرده‌ است‌.وهركه‌ ازمن‌ اطاعت‌ نمايد ازخدا اطاعت‌ كرده‌ است‌.
21- مَن‌ انكر علياً فقد انكرني‌ ومن‌ انكرني‌ فقد انكرالله.هركه‌ منكرعلي‌(ع‌)باشد مرا انكار كرده‌ وهركه‌ مرا انكار كند خدا را انكار نموده‌ است‌.
22- ياعلي‌!حربُك‌ حربي‌ وسلمك‌ سلمي‌ ودمك‌ دمي‌ وانا حرب‌ٌلِمَن‌ حاربك‌ ولايُحِبُك‌َ الاّ طاهرُ الولادة‌ ولايبغضك‌ الاّ خبيث‌الولادة‌.اي‌ علي‌!جنگ‌ باتو ،جنگ‌ بامن‌ است‌ وصلح‌ باتو ،صلح‌ بامن‌ است‌وخون‌ تو،خون‌ من‌ است‌.ومن‌ جنگ‌ كننده‌ با دشمن‌ توهستم‌.وحلال‌ زاده‌تورا دوست‌ دارد وحرام‌ زاده‌ تورا دشمن‌ دارد.
23- اِن‌َّ الله تعالي‌ اعطاني‌ فيك‌َ سبع‌َ خِصال‌ٍ اَنت‌َ اول‌ُّ مَن‌ يَنشق‌ُ عَنه‌ُالقبر معي‌ واَنت‌َ اول‌ُّ مَن‌ يقف‌ُ علي‌َ الصِراط‌ِ مَعي‌ وَاَنت‌َ اول‌ُّ مَن‌يَكسِي‌ اِذا كَسيت‌َ وَيَنعِي‌ اِذا نَعيت‌َ وَاَنت‌َ مَن‌ يسكن‌ُ معِي‌ فِي‌ العِليين‌وَاَنت‌َ اول‌ُّ مَن‌ يَشرِب‌ُ مَعي‌ مِن‌َ الرَحيق‌ وَالمَختوم‌ِ اَلذي‌ خِتامُه‌مِسك‌ٌ اي‌ علي‌!خدا دربارة‌ تو هفت‌ خصلت‌ داده‌ است‌.تو اولين‌ كسي‌هستي‌ كه‌ با من‌ از قبر محشور مي‌شويم‌.وتوبامن‌ در صراط‌ مي‌ايستي‌وشفاعت‌ مي‌كني‌.تو اولين‌ كسي‌ هستي‌ كه‌ با من‌ ملبس‌ يه‌ لباس‌ بهشتي‌مي‌شوي‌.تو اولين‌ كسي‌ هستي‌ كه‌ با من‌ در قيامت‌ زنده‌ مي‌شوي‌.تو اولين‌كسي‌ هستي‌ كه‌ با من‌ در اعلي‌ عليين‌ ساكن‌ مي‌شوي‌.تو اولين‌ كسي‌ هستي‌كه‌ با من‌ از رحيق‌ مختوم‌ كه‌ آخرش‌ مُشك‌ است‌،مي‌نوشي‌.تو اولين‌ كسي‌هستي‌ كه‌ با من‌ در حوض‌ كوثر ملحق‌ مي‌شوي‌.
24- ياعلي‌!انت‌َ صِراط‌ مستقيم‌.اي‌ علي‌!تو صراط‌ مستقيم‌ مي‌باشي‌.اي‌علي‌!كسيكه‌ پيروي‌ غير امام‌ كند،كافراست‌.
25- اي‌ علي‌!من‌ اسم‌ تورا در چهارجا همراه‌ اسم‌ خود ديدم‌:در معراج‌وقتي‌ به‌ بيت‌ المقدس‌ رسيدم‌ ،سنگي‌ ديدم‌ كه‌ برآن‌ نام‌ من‌ ونام‌ تو نوشته‌شده‌ بود.وقتي‌ به‌ سدرة‌ المنتهي‌' رسيدم‌،نام‌ من‌ وتو را نزديك‌ به‌ هم‌ديدم‌.چون‌ از آنجا به‌ طرف‌ عرش‌ رفتم‌.در آنجا نام‌ من‌ ونام‌ تو را نزديك‌ به‌هم‌ نوشته‌ بودند.
در سفر معراج‌ به‌ آسمان‌ اول‌ كه‌ رسيدم‌،قصري‌ پر از طلا ونقره‌ ديدم‌ كه‌فرشتگان‌ اطراف‌ آن‌ بودند.پرسيدم‌ اين‌ مال‌ كيست‌؟گفتند مال‌ جواني‌ از بني‌هاشم‌.
در آسمان‌ دوم‌ نيز كه‌ رسيدم‌،قصري‌ پر از طلا ونقره‌ ديدم‌ كه‌ فرشتگان‌اطراف‌ آن‌ بودند.پرسيدم‌ اين‌ مال‌ كيست‌؟گفتند مال‌ جواني‌ از بني‌ هاشم‌.
در آسمان‌ سوم‌ تا هفتم‌ نيز اينگونه‌ بود.هنگام‌ برگشت‌ پرسيدم‌ اين‌ جوان‌نامش‌ چيست‌؟گفتند :علي‌ بن‌ ابيطالب‌.
قال‌ رسول‌ الله(ص‌)اِن‌َّ حلقة‌ باب‌ الجنة‌ مِن‌ ياقوت‌ الحمراء علي‌'صفحة‌ الذهب‌ فاذا دقّت‌ الحلقة‌ علي‌ الصفحة‌ طنت‌ وقالت‌ياعلي‌!حلقة‌ درب‌ بهشت‌ از ياقوت‌ سرخ‌ بر صفحه‌اي‌ از طلاست‌ كه‌ هرگاه‌كوبيده‌ شود صدا مي‌كند:ياعلي‌.
حجاج‌ وانس‌ بن‌ مالك‌
روزي‌ حجاج‌ خونخوار ،انس‌ بن‌ مالك‌ را كه‌ خدمتكاررسول خدا(ص‌)بود،احضار نمودوگفت‌ تو در مورد علي‌(ع‌)چه‌مي‌گوئي‌؟گفت‌ اهل‌ بهشت‌ است‌.زيرا اولين‌ كسي‌ بود كه‌ اسلام‌ آورد.حجاج‌گفت‌ واي‌ برتو او در جنگهاي‌ مختلف‌ مسلمين‌ را بقتل‌ مي‌رساند!درحالي‌كه‌ خدا مي‌فرمايدومن‌ قتل‌ مؤمناً متعمداً فجزائه‌ جهنم‌ خالداًفيها.هركه‌ مؤمني‌ را عمداً بكشد مكافاتش‌ ابدي‌ شدن‌ در جهنم‌ است‌.انس‌ناراحت‌ شد وگفت‌:من‌ شاهد بودم‌ كه‌ رسول خدا(ص‌)سه‌ روز غذا نخورده‌بود كه‌ جبرئيل‌ مرغ‌ برياني‌براي‌ رسول خدا(ص‌)آورد.وگفت‌ خدا سلام‌بتورساند واين‌ هديه‌ را فرستاد.رسول خدا(ص‌)گفت‌ خدايا بهترين‌ مخلوقت‌را بفرست‌ تا در خوردن‌ اين‌ غذا بامن‌ همراه‌ شود.ناگاه‌ اميرالمؤمنين‌(ع‌)واردشد ورسول خدا(ص‌)با او مشغول‌ خوردن‌ شدند.حجاج‌ گفت‌ تو ديوانه‌اي‌واشتباه‌ مي‌كني‌!اگر تورا بكشم‌،مردم‌ گويند كه‌ خادم‌ رسول خدا(ص‌)راكشت‌.ولي‌ بيرون‌ برو وبترس‌ از اينكه‌ اين‌ حديث‌ را بخواني‌!انس‌ گفت‌نمي‌توان‌ پنهان‌ كنم‌ وتا زنده‌ام‌ آن‌ را نقل‌ مي‌كنم‌.
------------------------------
محمد تقی صرفی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...مطالب ارسالی به واتس اپ
loading...

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی الحجه

١ ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ - فرستادن...


ادامه ...

3 ذی الحجه

 ورود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان به مكه در سفر حجه الوداع در...


ادامه ...

5 ذی الحجه

١ـ  وقوع غزوه سویق٢ـ شهادت امام جواد (علیه السلام)1ـ وقوع غزوه سویقدر پنجم ذیحجه سال دوم هـ...


ادامه ...

6 ذی الحجه

مرگ منصور دوانقىدر روز ششم ذیحجه سال 158 هـ .ق. منصور دوانقى به هلاكت رسید و در...


ادامه ...

7 ذی الحجه

١ـ‌ شهادت امام باقر علیه السلام٢ـ انتقال امام كاظم علیه السلام به زندان بصره 1ـ‌ شهادت امام باقر(علیه...


ادامه ...

8 ذی الحجه

١ـ حركت امام حسین(علیه السلام) از مكه به سوى عراق٢ـ دعوت عمومى مسلم بن عقیل در كوفه1ـ...


ادامه ...

9 ذی الحجه

١ـ روز عرفه٢ـ شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) و هانى بن عروه٣ـ وقوع سدّ ابواب1ـ...


ادامه ...

10 ذی الحجه

١ـ عید سعید قربان٢ـ شهادت عبدالله محض و جمعى از فرزندان امام حسن مجتبى علیه السلام1ـ عید...


ادامه ...

11 ذی الحجه

افشای سرّ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط عایشه و حفصه در یـازدهم ذیحـجه...


ادامه ...

13 ذی الحجه

١ـ وقوع معجزه شق القمر توسط پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ انعقاد دومین...


ادامه ...

14 ذی الحجه

بخشیدن فدك به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چهاردهم ذیحجه سال هفتم هـ .ق رسول گرامى...


ادامه ...

15 ذی الحجه

 ولادت با سعادت امام هادى علیه السلام روز پـانزدهــم ذی‌حــجـه سال 212 هـ .ق. ولادت بـا سـعادت امـام...


ادامه ...

18 ذی الحجه

١ـ عید سعید غدیر خم٢ـ قتل عثمان بن عفان٣ـ بیعت مردم با حضرت امیرالمؤمنین امام على(علیه السلام)1ـ...


ادامه ...

20 ذی الحجه

خروج ابراهیم بن مالك اشتر بر ضد ابن زیاد در بیستم ذی‌حجه سال 67 هـ .ق. ابراهیم بن...


ادامه ...

22 ذی الحجه

شهادت جناب میثم تمار در بیست و دوم ذیحجه سال 60 هـ .ق. جناب میثم تمار یكى از...


ادامه ...

24 ذی الحجه

١ـ روز مباهله٢ـ خاتم بخشى امیرمؤمنان (علیه السلام) در حال ركوع٣ـ نزول سوره انسان و آیه «هل...


ادامه ...

25 ذی الحجه

اولین نماز جمعه امیرمؤمنان امام على علیه السلام در بیست و پنجم ذیحجه سال ٣٤ هـ .ق امیرمؤمنان...


ادامه ...

26 ذی الحجه

مرگ عمر بن خطاب به گفته برخی تاریخ نویسان در بیست و ششم ذیحجه سال 23 هـ .ق...


ادامه ...

27 ذی الحجه

١ - مرگ مروان حمار و انقراض حكومت بنى امیه٢ ـ وفات جناب على بن جعفر (علیهما...


ادامه ...

28 ذی الحجه

وقوع حادثه حرّه در روز بیست و هشتم ذیحجه سال 63 هـ .ق واقعه اسفناك «حره» در مدینه...


ادامه ...
012345678910111213141516171819

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو مداحی

قرآن كريمسلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page