19 محرّم الحرام

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

حركت كاروان اسیران كربلا از كوفه به طرف شام

یزید ملعون در جواب نامه عبیدالله بن زیاد به او دستور داد تا كاروان اُسرای كربلا را به همراه سرهای مطهر شهدا به شام بفرستد.از این رو در روز نوزدهم محرم سال 61 هـ .ق. این كاروان از كوفه به طرف شام حركت كرد.  البته برخی نقل كرده‌انـد كه ابن زیاد زن‌ های غیر هاشمیه در كاروان اُسرا را با شفاعت اقوامشان آزاد کرد و فقط زن‌های هاشمیه برای اسارت به شام برده شدند