معجزه امام رضا(علیه السلام )

دعبل خزائي شاعرمتعهد و آگاه وقتي قصيده شورانگيز خودرادرحضورحضرت امام رضاع خواند و سپس تقاضاي لباس ازآن حضرت براي تبرك نمودامام رضاع يكي ازلباسهاي خودرابه اوداد .


وقتي دعبل ازخراسان بوطن شوش برگشت كنيزي داشت كه بسيار به اوعلاقمندبودديدزخم جانكاهي در چشمهاي اوپديدآمده پزشكان آن زمان آمدندوپس ازمعاينه چنين نظردادنددر موردچشم راست اوماقادربه معالجه نيستيم وراهي براي بهبودآن نمي يابيم اما درموردچشم چپ اوبه درمان ومعالجه ميپردازيم واميدواريم كه سلامتي خودرا بازيابد .
دعبل ازاين پيش آمدسخت ناراحت شدبطوري كه بسيارگريه كردسپس به يادباقيمانده لباس حضرت رضاع افتادكه دردستش بودوقسمت ديگررامردم قم ازاوگرفته بودند .
آن لباس رابه چشم كنيزكشيدوچشم اوراباقسمتيازآن باقيمانده لباس دراول شب بست .
وقتي كه صبح شد و دستمال رابازكردديد چشمش خوب شده بطوري كه به بركت حضرت رضاع بهتر ازقبل ازبيماري گشته بود
تعيين دستمزد
سليمان بن جعفرميگويدهمراه امام هشتم حضرت رضاع براي انجام كاري عبورميكرديم تااينكه من خواستم بخانه ام برگردم حضرت به من فرمودبامن بياو امشب درخانه ماباش .
دعوت حضرت راپذيرفتم وبخانه آنحضرت رفتم آنحضرت به غلامان خودنگاه كردوديدآنهامشغول آماده كردن گل وساختن ديواراصطبل هستند دراين ميان ديديك نفرغلام سياهي كه غريب بوددرآنجاكارميكندبه غلامان خود فرموداين غلام سياه دراينجاچه ميكند؟آنهاعرض كردنداورابعنوان كارگر اجيركرده ايم تاماراكمك كندوچيزي درمقابل كارش به اوبدهيم .
امام رضا (ع) فرمودقاطعتموه علي اجرته آيامزداورابااوقراردادوتعيين نموده ايد؟ غلامان عرض كردندنه بلكه اوآمده براي ماكاركندودربرابرآنچه ماراضي شديم مزدي به اوبدهيم .
امام ازاين شيوه ناراحت شدوبرآن غلامان غضب كردوحتي باتازيانه آنهارازدكه چرامزدكارگرراتعيين نكرده ايد .
سليمان بن جعفر ميگويدمن به امام هشتم ع عرض كردم چراشمااين گونه خشمگين شده ايد؟امام رضاع فرمودمن مكرراين غلامان راازتعيين نكردن مزدكارگرنهي كرده ام و سفارش اكيدنموده ام كه هركارگري راكه براي كارمياوريددرموردمزداوبااو قراردادكنيد اي سليمان اين رابدانكه اگرمزدكارگري راتعيين نكني ودرآخر كارسه برابرمزدمعمول به اوبدهي بازگمان ميكندكه ازمزداوكم نموده اي و هنگامي كه مزداوراتعيين نمودي ودرآخركاراگرهمان مزدرابه اوبدهي ازتو تشكرميكند .
فان زدته حبه عرف ذلك لك وراي انك قدزدته واگربه اندازه يك حبه برمزدمقرراوبيفزائي ازتوقدرشناسي واعتقادمييابدكه برمزدش افزوده اي .
مزدكارگر
سليمان بن جعفر مي گويدهمراه امام هشتم حضرت رضاع براي انجام كاري عبورمي كرديم ،تااينكه من خواستم به خانه ام بازگردم ،حضرت به من فرمود:بامن بياوامشب درخانه ما باش .
دعوت حضرت راپذيرفتم وبه خانه آنحضرت رفتم ،آنحضرت به غلامان خود نگاه كردديدآنهامشغول آماده كردن گل وساختن ديوار اصطبل هستند،دراين ميان ديدي يك نف رغلام سياهي كه غريب بوددرآنجاكارمي كند،به غلامان خودفرمود: اين غلام سياه دراينجاچه مي كند؟آنهاعرض كردند:اوبابه عنوان كارگراجير كرده ايم تاماراكمك كندوچيزي درمقابل كارش به اوبدهيم
امام رضاع فرمود:"فاطعتموه علي اجرته "آيامزداورابااوقراردادوتعيين نموده ايد؟غلامان عرض كردند:نه ،بلكه اوآمده براي ماكاركنددربرابرآنچه ماراضي شديم مزدي به اوبدهيم .
امام ازاين شيوه ناراحت شدوبرآن غلامان غضب كردوحتي باتازيانه آنهارازدكه چرامزدكارگرراتعيين نكرده اند!! سليمان بن جعفرمي گويد:من به امام هشتم ع عرض كردم :چراشمااين گونه خشمگين شده ايد؟امام رضاع فرمود:من مكرراين غلامان راازتعيين نكردن مزد كارگرنهي كرده آم ،وسفارش اكيدنموده ام كه هركارگري راكه براي كارمي آوريد، درموردمزداوبااوقراردادكنيد،اي سليمان !اين رابدان كه اگرمزدكارگري راتعيين نكني ودرآخركار،سه برابرمزدمعمول به اوبدهي بازگمان مي كندكه ازمزداوكم نموده اي ،وهنگامي كه مزداوراتعيين نمودي ودرآخركاراگر همان مزدراهم بدهي ازتوتشكرمي كند .
"فان زدته حبه عرف ذلك لك وراي انك قدزدته "واگربه اندازه يك حبه برمقرراوبيفزائي ،ازتوقدرشناسي مي كندواعتقادمي يابدكه توبرمزدش افزوده اي .
امام رضاودوستان
امام رضاع درخراسان بودودرظاهرولي عهد مامون به شمارمي آمد،معي ازشيعيان براي ديدارآن حضرت به خراسان آمده بودند، وازدربان اجازه ورودمي خواستند،دربان براي ان هاازآنحضرت اجازه مي طلبيد ولي آنحضرت اجازه نمي داد .
آن هادوماه پي درپي درهرروزدوباروجمعا60 باربه درخانه آنحضرت آمده واجازه ورودمي طلبيدندوبه دربان گفتندبه امام رضاع بگوماجمعي ازشيعيان شماهستيم ،وقتي دربان تقاضاوپيام آنهارابه امام عرض مي كرد،امام مي فرمود:من فعلااشتغال دارم به آنهااجازه ورودنده .
سرانجام آنهابه دربان گفتند:ازجانب مابه امام عرض كن ،ماازبلاددور آمده ايم ومكرراجازه خواسته ايم وجواب منفي داده ايددشمنان ما،ماراشماتت خواهندكرد،اگربدون ملاقات باشمابه وطن بازگرديم ،نزدمردم ،شرمنده و سرافكنده خواهيم شد ...
دربان ،پيام آنهارابه امام ابلاغكرد،امام فرمود: به آنهااجازه ورودبده .
دربان به آنهااجازه داد،آن هابه محضرآنحضرت رسيدندوپس ازاحوالپرسي ،عرض كردند:اي پسررسول خدا،چه شده كه مابه اين بي مهري جانكاه وخفت وخواري افتاده ايم وپس ازآنهمه بي اعتنائي وعدم اجازه شما،ديگربراي ماآبروئي نماند،علت چيست ؟امام رضاع فرمود:اين آيه 30 شوري رابخوانيد"ومااصابكم من مصيبه فبماكسبت ايدكم ويعفوعن كثير" هرمصيبتي كه به شمارسدبه خاطراعمالي است كه انجام داده ايدوبسياري رانيز عفومي كند .
من درموردشمابه پروردگاروبه رسول خداواميرمؤمنان وپدران پاكم پيروي كردم .
آنهاعرض كردند:چرانسبت به مابي اعتناهستيد؟امام رضاع فرمود:به خاطرآنكه شماادعامي كنيدازشيعيان اميرمؤمنان علي ع هستيد،واي برشماهماناشيعه علي ع ،افرادي مانندحسن وحسين ع وابوذروسلمان ومقدادو عمال ومحمدبن ابوبكربودند،كه هيچگونه مخالفت بااوامرآنحضرت نمي نمودند، وهيچگاه كاري كه موردنهي آنهابودانجام نمي دادندولي شماوقتي كه مي گوئيدما شيعه علي ع هستيم دربيشتراعمال ،بادستورات آن حضرت مخالفت مي نمائيدودر انجام فرائض كوتاهي مي نمائيد،ودررعايت حقوق برادران ،سستي مي كنيد،آنجا كه تقيه واجب است تقيه نمي كنيدوآنجاكه حرام است تقيه مي كنيد،اگرشمابه جاي شيعه بگوئيدماازدوستان اولياءخداودشمن دشمنان آنهاهستيم ،شمارادر اين قول ردنمي كنم ،ولي شماادعاي مقام ارجمندشيعه مي كنيداماادعاي شمابا اعمال شماسازگارنيست ،شماراه هلاكت رامي پيمائيدمگراينكه باتوبه وانابه ،ضايعات گذشته راجبران كنيد
آنهاگفتند:مااستغفاروتوبه مي كنيم ،واز اين پس خودرابه عنوان دوستان شما،ودشمن دشمنان شما،عنوان مي نمائيم نه شيعه شما .
امام رضافرمود:آفرين برشمابرادران ودوستان من ،آنگاه امام از آنهااحترام شايان كردوآنهارانزدخودنشانيدوسپس به دربان خودفرمود: چندبارازورودآنهاجلوگيري كردي ؟اوعرض كردشصت بار .
امام به اوفرمود: شصت بارنزدآنهابياوبه آن هاسلام كن وسلام مرابه آنهابرسان ،خداوندبخاطر استغفاروتوبه ،آنهاراآمرزيد،وآنهاوبستگان آنهارابه خاطردوستيشان با ما،مشمول كرامت ولطف خاص قرارداد،وبه آنهاازغذاهاواموال بطوروفور ،بهره مندسازوگرفتاري آنهارابرطرف نما .
رؤياي حقيقي
عصرامام هشتم حضرت رضاع بود،كارواني ازخراسان به سوي كرمان رهسپارگرديد،درمسيرراه درزدان سرگردنه هابه كاروان حمله كرده وكاروانيان راغارت كردند،ويكي ازافراد كاروان مثلابه نام عبدالله رادستگيرنمودندوبه اومي گفتند:تواموال بسيار داري ،بايداموال خودرادراختيارمابگذاري .
عبدالله هرچه التماس كرد، آنهااورارهانكردند،بلكه شب وروزاوراشكنجه مي دادندتااوثروت خودرا دراختياردزدان بگذارد،اورادرميان سرماي شديدبيابان پربرف نگه مي داشتند ودهانش راپرازبرف مي نمودند،به طوري كه دهان وزبانش آسيب سخت ديدآن گونه كه نمي توانست سخن بگويد .
سرانجام دل يكي اززنان دزدها،به حال عبدالله سوخت ،واسطه شدودزهااوراآزادنمودند،عبدالله ازدست دزدهاگريخت و بادهاني مجروح وزباني آسيب ديده وخودرابه خراسان رسانيد،درآن جاازمردم شنيدكه حضرت رضاع واردسرزمين خراسان شده واكنون درنيشابوراست عبدالله ازارادتمندان آل محمدع بود،باخودفكرمي كردكه ازناحيه آنهالطفي بشود .
درهمان ايام ،عبدالله درعالم خواب ديدكه شخصي به اوگفت :امام رضاع به نيشابورآمده ،نزداوبرووازاوبخواه كه بيماري دهان وزبانت رامعالجه كند ،عبدالله درعالم خواب به حضورحضرت رضاع رفت وجريان راگفت ،امام به اوفرمود:مقداري اويشان يكنوع سبزيجات رابازيره ونمك خوردومخلوطكن ،و سپس آن معجون رادوياسه باربردهانت بگذاركه دمان مي يابد .
عبدالله از خواب بيدارشد،امابه خواب خوداهميت ندادوباخودمي گفت :نمي توان به آن چه درخواب ديده اعتمادكرد،سرانجام تصميم گرفت به نيشابوربرودوباامام رضاع ملاقات نمايد،به سوي نيشابورمسافرت كردوجوياي حال امام شد،گفتند، آن حضرت به كاروانسراي سعدرفته اس ت ،عبدالله براي ديدارامام به آنجارفت وبه زيارت امام ،توفيق يافت وسپس جريان خودرابيان كرده وازآن بزرگوار خواست تادرمورددرمان دهان وزبانش چاره انديشي كند .
امام به اوفرمود: مگرمن درعالم خواب ،روش درمان بيماري دهان وزبانت رابه تونياموختم ؟ عبدالله گفت :اي امام بزرگوار،اگرلطف بفرمائي بارديگرآن روش درمان را به من بياموز .
امام فرمود:مقداري اويشان وزيره رابانمك ،خوردومخلوطكن وآن رادوياسه باربردهانت بگذاركه بزودي خوب مي شوي .
عبدالله مي گويد: همين روش درمان راانجام دادم ،وهمانگونه كه امام فرموده بود،خوب شدم و سلامتي دهان وزبانم رابازيافتم .
خلقت حضرت عيسي (ع)
ابن قره دانشمندمسيحي طبق نظرمسيحيان ميگفت مسيح ع پسرخدااست ،يااووروح القدس ومريم ،هرسه درهم آميختندوخداشدندو ...
اودرمجلسي كه حضرت رضاع درآن بودحضوريافت ،امام به اوفرمودشمادرباره حضرت مسيح ع چه اعتقادي داريد؟ اودرپاسخ گفت ياسيدي انه من الله اي آقاي من ،مسيح ازخدااست .
امام فرمودمنظورتوازكلمه من چيست ؟باتوجه به اينكه اين كلمه به معني چهاروجه آمده است ،كه پنجمي ندارد1اگرمنظورت ازكلمه من ،بعضي ازكل است ،نتيجه اين ميشودكه مسيح ع جزئي ازخدااست .
2واگرمنظورت اين است كه كالخل من الخمرمانندسركه است كه ازشراب بدست آمده ،وشراب ،استحاله ودگرگون يافته بنابراين ،خدادگرگون شده ومسيح شده است .
3يامانندپسر،نسبت به پدراست كالولدمن الوالدبنابراين ،براساس ازدواج خواهدشد .
4ويانسبت اين دومانندنسبت آفريگاروآفريده است كالصنعه من الصانع بنابراين براساس مخلوق نسبت به خالق است ،واگرغيرازاين چهاروجه ،درنظرتوهست ،بيان كنيددانشمندمسيحي ،ازجواب ،درمانده شدوسخن نگفت.
عبادت امام رضا(ع)
ازبعضي از روايات استفاده ميشودكه امام هشتم حضرت رضاع مدتي درشهرسرخس ،زنداني و تحت نظربوده است ازجمله اباصلت هروي ميگويددرسرخس به كنارخانه اي كه امام هشتم ع درآن زنداني بودرفتم ،اززندانبانهااجازه خواستم تاباامام ملاقات كنم .
آنهاگفتندنميتواني باامام ملاقات كني .
گفتم چرا؟گفتندامام رضاع نوعاشبانه روزمشغول نمازاست ودريك شبانه روزهزارركعت نماز ميخواند،فقطساعتي درآغازروز،وقبل ازظهر،وساعتي هنگام غروب ،نماز نميخواند،ولي دراين ساعات نيزدرمحل نمازخودبه مناجات ورازونيازبا خدا،اشتغال دارد ...

دیدگاه‌ها   

+3 #1 پاسخ: معجزه امام رضا(علیه السلام )حسین دادخواه 1390-07-29 15:10
با تشکر خیلی جالب بود
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

@sibtayn_fa

ویژه نامه امام حسین علیه السلام

ویژه نامه حضرت عباس عليه السلام

 

کوتاه و شنیدنی

شعار امام حسین(علیه السلام) روز عاشورا به اصحابشان-حجت الاسلام رفیعی 1394

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 39 ثانیه

حجم فایل : 476 کیلو بایت

نقش شیعیان عثمان از جنگ صفین تا واقعه عاشورا-حجت الاسلام یزدانی

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 14 ثانیه

حجم فایل : 2.99 مگابایت

داستان امام حسین(علیه السلام) و بچه آهو-حجت الاسلام مؤمنی

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 17 ثانیه

حجم فایل : 1.59 مگابایت

دلیل استغفار امام حسین(علیه السلام) روز عاشورا-حجت الاسلام خانی

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 03 ثانیه

حجم فایل : 1.94 مگابایت

روایت لطمه و ضجه زدن برای امام حسین(علیه السلام)- حجت الاسلام هاشمی نژاد

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 29 ثانیه

حجم فایل : 788 کیلو بایت

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

١ محرّم الحرام

 ١ محرّم الحرام ١ ـ آغاز ايّام حزن آل محمد(علیهم السلام)٢ ـ حادثه شعب ابیطالب٣ ـ اولین جمع...


ادامه ...

٢ محرّم الحرام

٢ محرّم الحرام ورود كاروان حسینی به كربلابنا بر مشهور در روز دوم محرم سال 61 هـ .ق....


ادامه ...

٣ محرّم الحرام

 ٣ محرّم الحرام ١ـ دعوت جهانی اسلام توسط پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله)٢ـ نامه‌ امام حسین (علیه...


ادامه ...

٤ محرّم الحرام

٤ محرّم الحرام سخنرانی عبید الله بن زیاد در مسجد كوفهعبید الله بن زیاد حاكم كوفه برای این...


ادامه ...

٦ محرّم الحرام

١ـ یاری خواستن حبیب بن مظاهر از بنی اسد٢ـ اولین محاصره آب فرات1ـ یاری خواستن حبیب بن...


ادامه ...

٧ محرّم الحرام

 ٧ محرّم الحرام ممنوعیت استفاده از آب فرات برای كاروان امام حسین(علیه السلام)بعد از آنكه عبیدالله بن زیاد،...


ادامه ...

٨ محرّم الحرام

ملاقات امام حسین(علیه السلام) با عمر بن سعد در كربلاامام حسین(علیه السلام) به هیچ وجه راضی به...


ادامه ...

٩ محرّم الحرام

١ ـ محاصره خیمه‌های امام حسین(علیه السلام) در كربلا٢ ـ رد امان نامه شمر توسط حضرت ابوالفضل...


ادامه ...

١٠ محرّم الحرام

١ـ عاشورای حسینی٢ـ وفات حضرت امّ سلمه (سلام الله علیها)٣ـ هلاكت عبیدالله بن زیاد٤ـ قیام حضرت مهدی...


ادامه ...

١١ محرّم الحرام

١ـ حركت كاروان اسیران از كربلا٢ـ برگزاری مجلس ابن زیاد ملعون1ـ حركت كاروان اسیران از كربلاعمربن سعد...


ادامه ...

١٢ محرّم الحرام

١ـ دفن شهدای كربلا٢ـ ورود کاروان اسرای کربلا به كوفه٣ـ شهادت امام سجاد‌(علیه السلام)1ـ دفن شهدای كربلاروز...


ادامه ...

١٣ محرّم الحرام

١ـ اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) در مجلس ابن زیاد٢ـ نامه عبیدالله بن زیاد به یزید٣ـ شهادت عبدالله...


ادامه ...

١٥ محرّم الحرام

 ورود نمایندگان طایفه «نَخَع» به مدینه و پذیرش دین اسلامرسول گرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله) در...


ادامه ...

١٩ محرّم الحرام

حركت كاروان اسیران كربلا از كوفه به طرف شام یزید ملعون در جواب نامه عبیدالله بن زیاد به...


ادامه ...

٢٠ محرّم الحرام

مراسم عروسی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)بنا بر قول مشهور شب بیست و یكم محرم سال...


ادامه ...

٢٥ محرّم الحرام

١ـ شهادت سيّد الساجدین علی بن الحسین‌(علیهما السلام)٢ـ قتل «محمد امین» به دستور برادرش «مأمون»1ـ شهادت سيّد...


ادامه ...

٢٦ محرّم الحرام

١ـ شهادت علی بن الحسن المثلث‌٢ـ محاصره شهر مكه و سنگ باران كعبه توسط سپاه یزید1ـ شهادت...


ادامه ...

٢٨ محرّم الحرام

١ـ رحلت حذیفه بن یمان٢ـ ورود كاروان اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) به بعلبك٣ـ تبعید امام جواد‌(علیه السلام)...


ادامه ...
01234567891011121314151617

مطالب ارسالی به واتس اپ

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. كليپ های تصويری
  3. آرشيو صوتی
  4. کلیپ های قرآنی

ویژه نامه محرم الحرام

گالری تصاویر حرم امام حسین علیه السلام

  37703330   (25)   98+             37706238  (25)   98+             [email protected]

© 2017 Sibtayn International Foundation