معجزه امام رضا(علیه السلام )

دعبل خزائي شاعرمتعهد و آگاه وقتي قصيده شورانگيز خودرادرحضورحضرت امام رضاع خواند و سپس تقاضاي لباس ازآن حضرت براي تبرك نمودامام رضاع يكي ازلباسهاي خودرابه اوداد .


وقتي دعبل ازخراسان بوطن شوش برگشت كنيزي داشت كه بسيار به اوعلاقمندبودديدزخم جانكاهي در چشمهاي اوپديدآمده پزشكان آن زمان آمدندوپس ازمعاينه چنين نظردادنددر موردچشم راست اوماقادربه معالجه نيستيم وراهي براي بهبودآن نمي يابيم اما درموردچشم چپ اوبه درمان ومعالجه ميپردازيم واميدواريم كه سلامتي خودرا بازيابد .
دعبل ازاين پيش آمدسخت ناراحت شدبطوري كه بسيارگريه كردسپس به يادباقيمانده لباس حضرت رضاع افتادكه دردستش بودوقسمت ديگررامردم قم ازاوگرفته بودند .
آن لباس رابه چشم كنيزكشيدوچشم اوراباقسمتيازآن باقيمانده لباس دراول شب بست .
وقتي كه صبح شد و دستمال رابازكردديد چشمش خوب شده بطوري كه به بركت حضرت رضاع بهتر ازقبل ازبيماري گشته بود
تعيين دستمزد
سليمان بن جعفرميگويدهمراه امام هشتم حضرت رضاع براي انجام كاري عبورميكرديم تااينكه من خواستم بخانه ام برگردم حضرت به من فرمودبامن بياو امشب درخانه ماباش .
دعوت حضرت راپذيرفتم وبخانه آنحضرت رفتم آنحضرت به غلامان خودنگاه كردوديدآنهامشغول آماده كردن گل وساختن ديواراصطبل هستند دراين ميان ديديك نفرغلام سياهي كه غريب بوددرآنجاكارميكندبه غلامان خود فرموداين غلام سياه دراينجاچه ميكند؟آنهاعرض كردنداورابعنوان كارگر اجيركرده ايم تاماراكمك كندوچيزي درمقابل كارش به اوبدهيم .
امام رضا (ع) فرمودقاطعتموه علي اجرته آيامزداورابااوقراردادوتعيين نموده ايد؟ غلامان عرض كردندنه بلكه اوآمده براي ماكاركندودربرابرآنچه ماراضي شديم مزدي به اوبدهيم .
امام ازاين شيوه ناراحت شدوبرآن غلامان غضب كردوحتي باتازيانه آنهارازدكه چرامزدكارگرراتعيين نكرده ايد .
سليمان بن جعفر ميگويدمن به امام هشتم ع عرض كردم چراشمااين گونه خشمگين شده ايد؟امام رضاع فرمودمن مكرراين غلامان راازتعيين نكردن مزدكارگرنهي كرده ام و سفارش اكيدنموده ام كه هركارگري راكه براي كارمياوريددرموردمزداوبااو قراردادكنيد اي سليمان اين رابدانكه اگرمزدكارگري راتعيين نكني ودرآخر كارسه برابرمزدمعمول به اوبدهي بازگمان ميكندكه ازمزداوكم نموده اي و هنگامي كه مزداوراتعيين نمودي ودرآخركاراگرهمان مزدرابه اوبدهي ازتو تشكرميكند .
فان زدته حبه عرف ذلك لك وراي انك قدزدته واگربه اندازه يك حبه برمزدمقرراوبيفزائي ازتوقدرشناسي واعتقادمييابدكه برمزدش افزوده اي .
مزدكارگر
سليمان بن جعفر مي گويدهمراه امام هشتم حضرت رضاع براي انجام كاري عبورمي كرديم ،تااينكه من خواستم به خانه ام بازگردم ،حضرت به من فرمود:بامن بياوامشب درخانه ما باش .
دعوت حضرت راپذيرفتم وبه خانه آنحضرت رفتم ،آنحضرت به غلامان خود نگاه كردديدآنهامشغول آماده كردن گل وساختن ديوار اصطبل هستند،دراين ميان ديدي يك نف رغلام سياهي كه غريب بوددرآنجاكارمي كند،به غلامان خودفرمود: اين غلام سياه دراينجاچه مي كند؟آنهاعرض كردند:اوبابه عنوان كارگراجير كرده ايم تاماراكمك كندوچيزي درمقابل كارش به اوبدهيم
امام رضاع فرمود:"فاطعتموه علي اجرته "آيامزداورابااوقراردادوتعيين نموده ايد؟غلامان عرض كردند:نه ،بلكه اوآمده براي ماكاركنددربرابرآنچه ماراضي شديم مزدي به اوبدهيم .
امام ازاين شيوه ناراحت شدوبرآن غلامان غضب كردوحتي باتازيانه آنهارازدكه چرامزدكارگرراتعيين نكرده اند!! سليمان بن جعفرمي گويد:من به امام هشتم ع عرض كردم :چراشمااين گونه خشمگين شده ايد؟امام رضاع فرمود:من مكرراين غلامان راازتعيين نكردن مزد كارگرنهي كرده آم ،وسفارش اكيدنموده ام كه هركارگري راكه براي كارمي آوريد، درموردمزداوبااوقراردادكنيد،اي سليمان !اين رابدان كه اگرمزدكارگري راتعيين نكني ودرآخركار،سه برابرمزدمعمول به اوبدهي بازگمان مي كندكه ازمزداوكم نموده اي ،وهنگامي كه مزداوراتعيين نمودي ودرآخركاراگر همان مزدراهم بدهي ازتوتشكرمي كند .
"فان زدته حبه عرف ذلك لك وراي انك قدزدته "واگربه اندازه يك حبه برمقرراوبيفزائي ،ازتوقدرشناسي مي كندواعتقادمي يابدكه توبرمزدش افزوده اي .
امام رضاودوستان
امام رضاع درخراسان بودودرظاهرولي عهد مامون به شمارمي آمد،معي ازشيعيان براي ديدارآن حضرت به خراسان آمده بودند، وازدربان اجازه ورودمي خواستند،دربان براي ان هاازآنحضرت اجازه مي طلبيد ولي آنحضرت اجازه نمي داد .
آن هادوماه پي درپي درهرروزدوباروجمعا60 باربه درخانه آنحضرت آمده واجازه ورودمي طلبيدندوبه دربان گفتندبه امام رضاع بگوماجمعي ازشيعيان شماهستيم ،وقتي دربان تقاضاوپيام آنهارابه امام عرض مي كرد،امام مي فرمود:من فعلااشتغال دارم به آنهااجازه ورودنده .
سرانجام آنهابه دربان گفتند:ازجانب مابه امام عرض كن ،ماازبلاددور آمده ايم ومكرراجازه خواسته ايم وجواب منفي داده ايددشمنان ما،ماراشماتت خواهندكرد،اگربدون ملاقات باشمابه وطن بازگرديم ،نزدمردم ،شرمنده و سرافكنده خواهيم شد ...
دربان ،پيام آنهارابه امام ابلاغكرد،امام فرمود: به آنهااجازه ورودبده .
دربان به آنهااجازه داد،آن هابه محضرآنحضرت رسيدندوپس ازاحوالپرسي ،عرض كردند:اي پسررسول خدا،چه شده كه مابه اين بي مهري جانكاه وخفت وخواري افتاده ايم وپس ازآنهمه بي اعتنائي وعدم اجازه شما،ديگربراي ماآبروئي نماند،علت چيست ؟امام رضاع فرمود:اين آيه 30 شوري رابخوانيد"ومااصابكم من مصيبه فبماكسبت ايدكم ويعفوعن كثير" هرمصيبتي كه به شمارسدبه خاطراعمالي است كه انجام داده ايدوبسياري رانيز عفومي كند .
من درموردشمابه پروردگاروبه رسول خداواميرمؤمنان وپدران پاكم پيروي كردم .
آنهاعرض كردند:چرانسبت به مابي اعتناهستيد؟امام رضاع فرمود:به خاطرآنكه شماادعامي كنيدازشيعيان اميرمؤمنان علي ع هستيد،واي برشماهماناشيعه علي ع ،افرادي مانندحسن وحسين ع وابوذروسلمان ومقدادو عمال ومحمدبن ابوبكربودند،كه هيچگونه مخالفت بااوامرآنحضرت نمي نمودند، وهيچگاه كاري كه موردنهي آنهابودانجام نمي دادندولي شماوقتي كه مي گوئيدما شيعه علي ع هستيم دربيشتراعمال ،بادستورات آن حضرت مخالفت مي نمائيدودر انجام فرائض كوتاهي مي نمائيد،ودررعايت حقوق برادران ،سستي مي كنيد،آنجا كه تقيه واجب است تقيه نمي كنيدوآنجاكه حرام است تقيه مي كنيد،اگرشمابه جاي شيعه بگوئيدماازدوستان اولياءخداودشمن دشمنان آنهاهستيم ،شمارادر اين قول ردنمي كنم ،ولي شماادعاي مقام ارجمندشيعه مي كنيداماادعاي شمابا اعمال شماسازگارنيست ،شماراه هلاكت رامي پيمائيدمگراينكه باتوبه وانابه ،ضايعات گذشته راجبران كنيد
آنهاگفتند:مااستغفاروتوبه مي كنيم ،واز اين پس خودرابه عنوان دوستان شما،ودشمن دشمنان شما،عنوان مي نمائيم نه شيعه شما .
امام رضافرمود:آفرين برشمابرادران ودوستان من ،آنگاه امام از آنهااحترام شايان كردوآنهارانزدخودنشانيدوسپس به دربان خودفرمود: چندبارازورودآنهاجلوگيري كردي ؟اوعرض كردشصت بار .
امام به اوفرمود: شصت بارنزدآنهابياوبه آن هاسلام كن وسلام مرابه آنهابرسان ،خداوندبخاطر استغفاروتوبه ،آنهاراآمرزيد،وآنهاوبستگان آنهارابه خاطردوستيشان با ما،مشمول كرامت ولطف خاص قرارداد،وبه آنهاازغذاهاواموال بطوروفور ،بهره مندسازوگرفتاري آنهارابرطرف نما .
رؤياي حقيقي
عصرامام هشتم حضرت رضاع بود،كارواني ازخراسان به سوي كرمان رهسپارگرديد،درمسيرراه درزدان سرگردنه هابه كاروان حمله كرده وكاروانيان راغارت كردند،ويكي ازافراد كاروان مثلابه نام عبدالله رادستگيرنمودندوبه اومي گفتند:تواموال بسيار داري ،بايداموال خودرادراختيارمابگذاري .
عبدالله هرچه التماس كرد، آنهااورارهانكردند،بلكه شب وروزاوراشكنجه مي دادندتااوثروت خودرا دراختياردزدان بگذارد،اورادرميان سرماي شديدبيابان پربرف نگه مي داشتند ودهانش راپرازبرف مي نمودند،به طوري كه دهان وزبانش آسيب سخت ديدآن گونه كه نمي توانست سخن بگويد .
سرانجام دل يكي اززنان دزدها،به حال عبدالله سوخت ،واسطه شدودزهااوراآزادنمودند،عبدالله ازدست دزدهاگريخت و بادهاني مجروح وزباني آسيب ديده وخودرابه خراسان رسانيد،درآن جاازمردم شنيدكه حضرت رضاع واردسرزمين خراسان شده واكنون درنيشابوراست عبدالله ازارادتمندان آل محمدع بود،باخودفكرمي كردكه ازناحيه آنهالطفي بشود .
درهمان ايام ،عبدالله درعالم خواب ديدكه شخصي به اوگفت :امام رضاع به نيشابورآمده ،نزداوبرووازاوبخواه كه بيماري دهان وزبانت رامعالجه كند ،عبدالله درعالم خواب به حضورحضرت رضاع رفت وجريان راگفت ،امام به اوفرمود:مقداري اويشان يكنوع سبزيجات رابازيره ونمك خوردومخلوطكن ،و سپس آن معجون رادوياسه باربردهانت بگذاركه دمان مي يابد .
عبدالله از خواب بيدارشد،امابه خواب خوداهميت ندادوباخودمي گفت :نمي توان به آن چه درخواب ديده اعتمادكرد،سرانجام تصميم گرفت به نيشابوربرودوباامام رضاع ملاقات نمايد،به سوي نيشابورمسافرت كردوجوياي حال امام شد،گفتند، آن حضرت به كاروانسراي سعدرفته اس ت ،عبدالله براي ديدارامام به آنجارفت وبه زيارت امام ،توفيق يافت وسپس جريان خودرابيان كرده وازآن بزرگوار خواست تادرمورددرمان دهان وزبانش چاره انديشي كند .
امام به اوفرمود: مگرمن درعالم خواب ،روش درمان بيماري دهان وزبانت رابه تونياموختم ؟ عبدالله گفت :اي امام بزرگوار،اگرلطف بفرمائي بارديگرآن روش درمان را به من بياموز .
امام فرمود:مقداري اويشان وزيره رابانمك ،خوردومخلوطكن وآن رادوياسه باربردهانت بگذاركه بزودي خوب مي شوي .
عبدالله مي گويد: همين روش درمان راانجام دادم ،وهمانگونه كه امام فرموده بود،خوب شدم و سلامتي دهان وزبانم رابازيافتم .
خلقت حضرت عيسي (ع)
ابن قره دانشمندمسيحي طبق نظرمسيحيان ميگفت مسيح ع پسرخدااست ،يااووروح القدس ومريم ،هرسه درهم آميختندوخداشدندو ...
اودرمجلسي كه حضرت رضاع درآن بودحضوريافت ،امام به اوفرمودشمادرباره حضرت مسيح ع چه اعتقادي داريد؟ اودرپاسخ گفت ياسيدي انه من الله اي آقاي من ،مسيح ازخدااست .
امام فرمودمنظورتوازكلمه من چيست ؟باتوجه به اينكه اين كلمه به معني چهاروجه آمده است ،كه پنجمي ندارد1اگرمنظورت ازكلمه من ،بعضي ازكل است ،نتيجه اين ميشودكه مسيح ع جزئي ازخدااست .
2واگرمنظورت اين است كه كالخل من الخمرمانندسركه است كه ازشراب بدست آمده ،وشراب ،استحاله ودگرگون يافته بنابراين ،خدادگرگون شده ومسيح شده است .
3يامانندپسر،نسبت به پدراست كالولدمن الوالدبنابراين ،براساس ازدواج خواهدشد .
4ويانسبت اين دومانندنسبت آفريگاروآفريده است كالصنعه من الصانع بنابراين براساس مخلوق نسبت به خالق است ،واگرغيرازاين چهاروجه ،درنظرتوهست ،بيان كنيددانشمندمسيحي ،ازجواب ،درمانده شدوسخن نگفت.
عبادت امام رضا(ع)
ازبعضي از روايات استفاده ميشودكه امام هشتم حضرت رضاع مدتي درشهرسرخس ،زنداني و تحت نظربوده است ازجمله اباصلت هروي ميگويددرسرخس به كنارخانه اي كه امام هشتم ع درآن زنداني بودرفتم ،اززندانبانهااجازه خواستم تاباامام ملاقات كنم .
آنهاگفتندنميتواني باامام ملاقات كني .
گفتم چرا؟گفتندامام رضاع نوعاشبانه روزمشغول نمازاست ودريك شبانه روزهزارركعت نماز ميخواند،فقطساعتي درآغازروز،وقبل ازظهر،وساعتي هنگام غروب ،نماز نميخواند،ولي دراين ساعات نيزدرمحل نمازخودبه مناجات ورازونيازبا خدا،اشتغال دارد ...

دیدگاه‌ها   

+3 #1 پاسخ: معجزه امام رضا(علیه السلام )حسین دادخواه 1390-07-29 15:10
با تشکر خیلی جالب بود
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...

@sibtayn_fa

 

کوتاه و شنیدنی

شباهت امام جواد(ع) به حضرت عیسی(ع) و موسی(ع)

آیت الله حسینی صدر

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 11 ثانيه

معجزات امام جواد(ع)

مادر امام جواد (ع)، از طائفه همسر پیامبر اسلام

حجت الاسلام یگانه

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و22 ثانيه

میلاد امام جواد (ع)مَهر بطلان بر واقفیّه

پیراهن امام جواد (ع) در قم

حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و26 ثانيه

کاش پیراهن امام زمانم را داشتم

کرامت جواد الأئمه از نامشان مشخص است

حجت السلام هاشمی نژاد

مدت زمان فايل : 33 ثانيه

کرامت جواد الأئمه از نامشان مشخص است

روضه جانسوز امام جواد (ع) با نوای مرحوم کافی

مرحوم شیخ احمد کافی

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 6 ثانيه

روضه جانسوز امام جواد (ع) با نوای مرحوم کافی

امام جواد(ع):کلید رسیدن به هر امر گرانبها اعتماد به خداست

حجت الاسلام مؤمنی

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و45 ثانيه

حدیثی زیبا از جواد الأئمه (ع)

علاقه امام رضا (ع) به فرزندشان امام جواد (ع)

حجت الاسلام مؤمنی

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و42 ثانيه

روضه امام جواد (ع) و آرزوی بزرگ کودکی ایشان

مکاتبه امام جواد (ع) با عبدالعظیم حسنی(ع)

حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و11 ثانيه

مکاتبه امام جواد (ع) با عبدالعظیم حسنی(ع)

معرفی امام جواد علیه السلام

حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و23 ثانيه

معرفی امام جواد علیه السلام

حدیثی از امام جواد(ع) برای رسیدن به خوشبختی

حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و23 ثانيه

حدیثی از امام جواد (ع) برای رسیدن به خوشبختی

ارتباط با شیعیان در زمان امام جواد (ع)

حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 0 دقيقه و49 ثانيه

ارتباط با شیعیان در زمان امام جواد (ع)

عیادت جواد الأئمه (ع) از یک شیعه

حجت الاسلام انصاریان

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 31 ثانيه

عیادت جواد الأئمه (ع) از یک شیعه

دستور امام جواد(ع)برای مدارا با یک پدر ناصبی

حجت السلام هاشمی نژاد

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 24 ثانيه

دستور امام جواد(ع)برای مدارا با یک پدر ناصبی

عنایت امام جواد (ع) به یک شاعر در زندان

حجت السلام هاشمی نژاد

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 11 ثانيه

عنایت امام جواد (ع) به یک شاعر در زندان

معرفت و احترام علی بن جعفر علیهماالسلام به ائمه زمانش


Untitled 2
حجت الاسلام یگانه


 
مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 53 ثانيه
به مناسبت بیست و هفتم ذی الحجه

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

1 رجب

ولادت امام باقر علیه السلام روز جمعه اول رجب سال ۵۷ هـ .ق.، پنجمین خورشید تابناک امامت و...


ادامه ...

2 رجب

ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام روز دوم رجب سال ۲۱۲ هـ .ق. ولادت با سعادت دهمین...


ادامه ...

3 رجب

شهادت امام هادی علیه السلام در سوم رجب سال ۲۵۴ هـ .ق. شـهادت امــام علی‌النقی (علیه السلام) در...


ادامه ...

10 رجب

١ـ میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام٢ ـ ولادت امام جواد علیه السلام۱ ـ میلاد حضرت علی...


ادامه ...

12 رجب

١ـ وفات عباس بن عبدالمطلب (علیه السلام) عموی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)٢ ـ...


ادامه ...

13 رجب

١ـ ولادت با سعادت مولای متقیان امیرمؤمنان حضرت امام علی علیه السلام٢ ـ آغاز ایام البیض (ایام...


ادامه ...

14 رجب

مرگ معتمد عباسی چهاردهم رجب سال ۲۷۹ هـ .ق. معتمد عباسی یکی دیگر از خلفای بنی عباس به...


ادامه ...

15 رجب

١- شهادت امام صادق علیه السلام٢ - وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب (سلام الله علیها)٣ -...


ادامه ...

16 رجب

مرگ مهتدی بالله عباسی شانزدهم رجب سال ۲۵۶ هـ .ق. مهتدی بالله، چهاردهمین خلیفه عباسی به قتل رسید...


ادامه ...

17 رجب

مرگ مامون عباسی در هفدهم رجب سال ۲۱۸ هـ .ق. عبدالله بن هارون، ملقب به مامون یکی دیگر...


ادامه ...

18 رجب

١ ـ وفات ابراهیم فرزند پیامبرگرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ ـ مرگ معتمد...


ادامه ...

19 رجب

وقوع غزوه تبوک در نوزدهم رجب سال نـهم هـ .ق. غـزوه تبـوک بـین سپاه اسـلام و لشکریان روم...


ادامه ...

24 رجب

١ ـ فتح خیبر به دست امیرمؤمنان علیه السلام٢ ـ درگذشت عمر بن عبدالعزیز۱ ـ فتح خیبر...


ادامه ...

25 رجب

شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بنا بر روایت مشهور، هفتمین اختر تابناک ولایت حضرت موسی بن...


ادامه ...

26 رجب

وفات حضرت ابوطالب علیه السلام عموی گرامی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بیست و...


ادامه ...

27 رجب

بعثت پیامبرگرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در بیست و هفتم رجب در حالیکه ۴۰...


ادامه ...

28 رجب

١ ـ اقامه نخستین نماز جماعت در اسلام٢ ـ خروج امام حسین (علیه السلام) از مدینه به...


ادامه ...

29 رجب

١ ـ مرگ ابوحنیفه٢ ـ مرگ شافعی۱ ـ مرگ ابوحنیفهدر روز آخر رجب سال ۱۵۰ هـ .ق....


ادامه ...
01234567891011121314151617

مطالب ارسالی به واتس اپ

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. آرشيو صوتی
  4. کلیپ های قرآنی