پاورقی

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)

  ۱. اعیان الشیعة، ج ۱، ص ۵۶۴.

۲. فرائد السمطین، ج ۲، ص ۶۸.

۳. اعلام الوری، ص ۲۱۰.

۴. علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۱۱؛ اثباة الهداة، ج ۲، ص ۵۴۹.

۵. مناقب، ابن مغازلی شافعی، ص ۳۷۲.

۶. فصول المهمه، ابن صباغ، ص ۱۳۴.

۷. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، آقای محمدی اشتهاردی، صص ۲۴۳ - ۲۴۴.

۸. قرآن کریم، سوره ی نساء، آیه ی ۸۶.

۹. تحف العقول، ابن شعبه ی حرانی، ص ۲۳۷.

۱۰. مروری کوتاه، بر زندگانی چهارده معصومعليه‌السلام ، اثر مؤلف، صص ۵۲ - ۵۳.

۱۱. بحارالأنوار، ج ۴۳، ص ۱۶۳، طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۱۰ - ۱۱، (با اندکی تغییر).

۱۲. ناسخ التواریخ، ج ۱، ص ۱۲۱، با اندکی تلخیص.

۱۳. سیاسیة السبطین، ص ۱۵؛ طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۱۳ - ۱۴.

۱۴. اقتباس از بحارالانوار، ج ۴۳، صص ۳۳۳ - ۳۳۴؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۴۱ - ۲۴۳.

۱۵. سیره ی چهارده معصومعليه‌السلام ، ص ۲۴۳.

۱۶. صدیقه ی کبریعليها‌السلام ، آیت الله شهید دستغیب شیرازی، ص ۱۰۲، طبق نقل قصه های چهارده معصوم، آقای آذر یزدی، صص ۹۳ - ۹۴.

۱۷. بحارالأنوار، ج ۱۰ ص ۸۹؛ طبق نقل داستان راستان، صص ۲۹۵ - ۲۹۶، داستان ۱۰۳.

۱۸. بحارالأنوار، ج ۱۰، ص ۲۵؛ طبق نقل داستان راستان، صص ۸۷،۸۸؛ داستان ۲۴.

۱۹. احتجاج طبرسی، ج ۱؛ صص ۳۹۶،۳۹۸؛ اثبات الوصیة، صص ۱۵۷ - ۱۵۸، طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۵۰ - ۲۵۲.

۲۰. شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید، ج ۸، ص ۲۵۳؛ روضه ی کافی، ص ۲۰۷؛ الغدیر، ج ۸، ص ۳۰۱؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، ص ۲۵۴.

۲۱. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، ص ۲۵۴.

۲۲. مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۱۹۳، سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ص ۲۵۹ - ۲۶۰.

۲۳. تتمة المنتهی، صص ۹ - ۱۰، شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید، ج ۱۴، ص ۲۱.

۲۴. بحارالأنوار، ج ۳۲، صص ۸۸ - ۸۹.

۲۵. اعیان الشیعة، ج ۱، ص ۵۶۵.

۲۶. شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید، ج ۱۴، ص ۲۱.

۲۷. اخبار الطوال دینوری (ترجمه)، ص ۱۸۱.

۲۸. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۵۶ - ۲۵۸.

۲۹. مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۱۹۳.

۳۰. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، ص ۲۶۰، با اندکی تغییر.

۳۱. سوره ی اسراء، آیه ی ۱۲.

۳۲. تحف العقول، صص ۲۵۷،۲۵۹.

۳۳. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۶۱،۲۶۲ (با اندکی تصرف و تغییر).

۳۴. سوره ی مائده، آیه ی ۳۲.

۳۵. تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۶۲۰.

۳۶. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۶۳،۲۶۴.

۳۷. بحارالأنوار، ج ۴۳، ص ۳۵۳.

۳۸. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، ص ۲۶۴ (با اندکی تصرف و تغییر).

۳۹. بحارالأنوار، ج ۴۳، ص ۳۴۵، مناقب، ابن شهرآشوب، ج ۴، ص ۲۱؛ طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۲۵ - ۲۷.

۴۰. کشف الغمه، ج ۲، ص ۱۴۳ - تحف العقول، ص ۲۲۷ - طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۳۸ - ۴۰.

۴۱. قصه های چهارده معصومعليهم‌السلام ، مهدی آذر یزدی، ص ۱۰۱ تا ۱۰۳.

۴۲. کشف الغمه، اربلی، ج ۲، ص ۱۳۴ - الامام الحسن بن علیعليه‌السلام ، دکتر محمد بیومی مهران، ص ۱۴۲، طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۳۱ - ۳۰ (با اندکی تصرف و تغییر).

۴۳. صلح امام حسنعليه‌السلام ، (ترجمه)، ص ۴۴، (با تغییر و تصرف).

۴۴. اصول کافی، ج ۱، ص ۴۶۳ - الخرایج، راوندی، صص ۲۲۰ - ۲۲۰؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۸۸ - ۲۸۹ (با اندکی تغییر و تصرف).

۴۵. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، ص ۲۸۹ (با اندکی تغییر و تصرف).

۴۶. اصول کافی، ج ۱، ص ۴۶۲؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۸۹ - ۲۹۰.

۴۷. فصول المهمه، ابن صباغ مالکی (به صورت اقتباس) ص ۱۳۸، طبق نقل سیره ی چهارده معصوم، ص ۲۹۱.

۴۸. بحارالأنوار، ج ۴۳، ص ۳۴۴؛ کشف الغمه، ج ۲، ص ۱۳۵؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، ص ۲۹۲.

۴۹. حیاة الحسنعليه‌السلام ج ۱، ص ۴۲؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۹۵،۲۹۶ (با تغییر و تصرف).

۵۰. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۱۵؛ بحارالأنوار؛ ج ۴۳، ص ۳۴۰؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۹۴ - ۲۹۵.

۵۱. سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، ص ۲۹۵.

۵۲. مناقب، ابن شهرآشوب، ج ۴، ص ۱۰؛ زندگانی امام حسن مجتبیعليه‌السلام ، رسول محلاتی، ص ۱۰۲؛ کلمة الامام الحسن، ص ۲۳۰؛ بحارالأنوار، ج ۴۳، ص ۳۵۴؛ اثبات الهداة، ج ۲، ص ۵۴۶؛ طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۴۵ - ۴۶.

۵۳. فضایل امام حسن مجتبیعليه‌السلام ، ص ۹۴؛ طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۵۱،۵۳.

۵۴. ستارگان درخشان، سرگذشت امام حسن مجتبیعليه‌السلام ، ص ۵۹؛ طبق نقل آفتاب مهربانی، صص ۵۸ - ۶۰.

۵۵. لطائف، ص ۱۳۹؛ طبق نقل قصه های چهارده معصوم، آذر یزدی، ص ۱۰۰.

۵۶. منتهی الآمال، محدث قمی، ج ۱، ص ۲۶۸. (با بازنویسی ما).

۵۷. جلاء العیون، علامه ی مجلسی، ص ۲۶۷، طبق نقل قصه های چهارده معصومعليهم‌السلام ، آذر یزدی، صص ۹۸ - ۹۹.

۵۸. شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید، طبق نقل زندگانی امام حسن بن علیعليه‌السلام ، آقای حسین وجدانی، صص ۷۷ - ۷۹.

۵۹. سوره ی شوری، آیه ی ۲۳.

۶۰. ترجمه ی ارشاد مفید، ج ۲، صص ۴ - ۵.

۶۱. ترجمه ی ارشاد مفید، ج ۲، صص ۴ - ۵.

۶۲. بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۳۳؛ اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۵۶۹؛ طبق نقل سیره ی چهارده معصومعليهم‌السلام ، صص ۲۶۵ - ۲۶۷.

۶۳. اعیان الشیعه، ط ارشاد، ج ۱، ص ۵۶۸.

۶۴. اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۵۶۸.

۶۵. ترجمه ی ارشاد مفید، ج ۲، ص ۷.

۶۶. ترجمه ی ارشاد مفید، ج ۲، صص ۸ - ۹.

۶۷. ترجمه ی ارشاد مفید، صص ۸ - ۹.

۶۸. تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۹۱.

۶۹. اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۵۶۹.

۷۰. اقتباس از ترجمه ی ارشاد شیخ مفید، ج ۲، صص ۹ - ۱۰.

۷۱. ترجمه ی ارشاد مفید، ج ۲، ص ۱۰.

۷۲. سیره ی چهارده معصوم (عليهم‌السلام )، ص ۲۶۷ - ۲۷۱.

۷۳. اعیان الشیعة، ج ۱، ص ۵۷۰.

۷۴. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۲۲.

۷۵. مناقب آل أبی طالب، ج ۴، ص ۳۳. (بعضی، شرط آخر را، از ناحیه ی دروغ سازان حدیث دانسته اند).

۷۶. اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۵۷۰.

۷۷. سیره ی چهارده معصوم (عليهم‌السلام )، صص ۲۷۱ - ۲۷۲.

۷۸. متأسفانه این قسمت از متن، چاپ نشده بود.

۷۹. تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۹۲.

۸۰. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۱۶.

۸۱. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۱۶.

۸۲. صلح الحسنعليه‌السلام ، علامه آل یاسین، ص ۳۸۹.

۸۳. تدکرة الخواص، سبط ابن جوزی - کامل، ابن اثیر - مقاتل الطالبیین، از ابوالفرج اصفهانی.

۸۴. الارشاد، شیخ مفید، چاپ ایران، ص ۱۶۹.

۸۵. مسعودی، (حاشیه ی ابن اثیر)، ج ۶، صص ۶۱ - ۶۲ و ابن کثیر، ج ۸، ص ۱۸، و طبری، ج ۶، ص ۹۳.

۸۶. بحارالأنوار، ج ۱۰، ص ۱۱۴.

۸۷. مسعودی (حاشیه ی ابن اثیر)، ج ۶، صص ۶۱ - ۶۲.

۸۸. شرح نهج البلاغه ی، ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۱۶.

۸۹. زندگانی امام حسنعليه‌السلام ، آقای حسین وجدانی، صص ۱۵۷ - ۱۶۶ (با اندکی تغییر و تصرف).

۹۰. احتجاج طبرسی، ج ۲، صص ۱۰ و ۱۲ - کامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۶۲.

۹۱. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۳۵.

۹۲. بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۳۴.

۹۳. قرآن کریم، سوره ی کهف، آیه های ۷۹،۷۲،۷۱.

۹۴. بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲.

۹۵. اخبار الطوال، دینوری، ص ۲۱۶.

۹۶. بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲.

۹۷. سیره ی چهارده معصومعليه‌السلام ، صص ۲۸۱ - ۲۸۲.

۹۸. ترجمه ی ارشاد مفید، ج ۲، ص ۱۳.

۹۹. بحارالأنوار، ج ۴۴، صص ۱۵۴ و ۱۴۸.

۱۰۰. همان مدرک.

۱۰۱. امالی صدوق، مجلسی ۳۰؛ مقتل الحسینعليه‌السلام ، مقرم، ص ۲۴۰؛ طبق نقل سوگ نامه ی آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صص ۵۸ - ۶۰.

۱۰۲. الأنوار البهیة، محدث قمی، ص ۸۰.

۱۰۳. دیوان آیت الله غروی کمپانی اصفهانی، ص ۱۰۰ - ۱۰۶.

۱۰۴. سوگ نامه ی آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله و سلم، آقای محمد مهدی اشتهاردی، صص ۶۶ - ۶۷.

۱۰۵. اصول کافی، ج ۱، صص ۳۰۲ - ۳۰۳.

۱۰۶. الأنوار البهیة، ص ۸۳.

۱۰۷. مناقب، ابن شهرآشوب، ج ۴، ص ۴۵.

۱۰۸. سوگ نامه ی آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله و سلم، صص ۶۳ - ۶۴.

۱۰۹. تحف العقول، ابومحمد حسن بن شعبه ی حرانی، صص ۲۲۵ - ۲۳۶.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa


نسخه اندرویدی کتاب العروة الوثقي والتعليقات عليها

اطیب البیان فی تفسیر القرآن

روزشمارتاریخ اسلام

1 شـوال

١ـ عید سعید فطر٢ـ وقوع جنگ قرقره الكُدر٣ـ مرگ عمرو بن عاص 1ـ عید سعید فطردر دین مقدس...


ادامه ...

3 شـوال

قتل متوكل عباسی در سوم شوال سال 247 هـ .ق. متوكل عباسی ملعون، به دستور فرزندش به قتل...


ادامه ...

4 شـوال

غزوه حنین بنا بر نقل برخی تاریخ نویسان غزوه حنین در چهارم شوال سال هشتم هـ .ق. یعنی...


ادامه ...

5 شـوال

١- حركت سپاه امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام) به سوی جنگ صفین٢ـ ورود حضرت مسلم بن عقیل...


ادامه ...

8 شـوال

ویرانی قبور ائمه بقیع (علیهم السلام) به دست وهابیون (لعنهم الله) در هشتم شوال سال 1344 هـ .ق....


ادامه ...

11 شـوال

عزیمت پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به طایف برای تبلیغ دین اسلام در یازدهم...


ادامه ...

14 شـوال

مرگ عبدالملك بن مروان در روز چهاردهم شـوال سال 86 هـ .ق عبدالملك بن مروان خونریز و بخیل...


ادامه ...

15 شـوال

١ ـ وقوع ردّ الشمس برای حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)٢ ـ وقوع جنگ بنی قینقاع٣ ـ وقوع...


ادامه ...

17 شـوال

١ـ وقوع غزوه خندق٢ـ وفات اباصلت هروی1ـ وقوع غزوه خندقدر هفدهم شوال سال پنجم هـ .ق. غزوه...


ادامه ...

25 شـوال

شهادت حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) ، رییس مذهب شیعه در بیست و پنجم شوال سال 148 هـ...


ادامه ...

27 شـوال

هلاكت مقتدر بالله عباسی در بیست و هفتم شوال سال 320 هـ .ق. مقتدر بالله، هجدهمین خلیفه عباسی...


ادامه ...
012345678910

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو مداحی

قرآن كريم


سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page