Rəbiül-əvvəl ayının 13-cü günü

Abbasilərin hakiməyyət dövrünün başlanması

Hicri təqvimi ilə 130-c il, abbasilər iqtidara çatmaq üçün camaatı misilsiz bir tərzdə qətliyam etməyə əl atdılar. Xülasə odur ki, qələbə çatıb xilafəti bəni-üməyyənin əlindən aldılar. Abbasilərin ilk xəlifəsi Səffah adı ilə tanınan Abdullah ibn Məhəmməd üçün  hicri təqvimi ilə 132-ci il,rəbiül-əvvəl ayının 13-cü günü beyət aldılar. Bu minvalla abbasilər sülaləsinin hakimiyyəti başladı.  Səffah, öz hakimiyyət dövründə bəni-üməyyəni sülaləsini, həmçinin şiələri və Əhli-beyti (ə) sevənlərin qətliyamına əl atdı. Ona görə də ona “Qantökən” ləqəbi verildi. Səffah, əməvilərdən qalanlar öldürdü və onların hamısını dara çəkdi. Nəhayət hicri təqvimi ilə 136-cı ildə ölümün pəncəsinə düşdü.
(Vəqayeül-əyyam, s. 228).