Rəbiül-əvvəl ayının 4-cü günü

Peyğəmbərin (s) üç gecə-gündüzdən sonra Sur mağarasından xaric olması
İslamın əziz Peyğəmbəri (s), hicrət zamanlarında Qüreyş başçılarının planlarından təhlükəsiz yerə sığınmaq üçün Sur mağarasında gizləndi. Həzrət Əli (ə) və Peyğəmbərin (s) yaxınlarından bəziəri üç gecə-gündüz o mağaraya gəl-get edirdi. Nəhayət Peyğəmbər (s) rəbiül-əvvəlin 4-cü günü o mağaradan xaric olub Pak Mədinə şəhərinə tərəf hərəkət etdi.
(Vəqayeül-əyyam, s. 216).