Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar ...

Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar,
Bətuli-Mürtəza Peyğəmbər ağlar.

Hüseynin nohəsin Dilriş yazanda ,
Müsəlman səhlidir ki, kafər ağlar.

Kor olmuş gözlərin qan tutdu Şimrin,
Ki, görsün, öz əlində xəncər ağlar.

Hüseynin köynəyi Zəhra əlində,
Çəkər qeyha qiyamət, məhşər ağlar.

Atanda Hərmələ ox, Kərbəlada,
Görəydin, düşmən ağlar, ləşkər ağlar.

Qucağında görəydin Ümmi-Leyla,
Atıb nəşi Əliyyi-Əkbər ağlar.

Başında kaküli Əkbər havası,
Yel ağlar, sünbül ağlar, ənbər ağlar.

Yazanda Ali-Taha nohəsin mən,
Qələm gördüm sızıldar, dəftər ağlar.

Məhərrəmdir xanım Zeynəb əzası..

Məhərrəm bir, xanım Zeynəb əzası
Bizi səslir Hüseynin Kərbəlası
Yolu bağlı qalıb oluşmən əlində
Daha zəvvarının yox səs-sədası
Bu gün Kərbübəla viran olubdur
Hüseyn öz qanına qəltan olubdur.
Çağır Şahı Nəcəf gəlsin hərayə
Cihad ilə açaq yol Kərbəlayə
Əlinin zülfüqarı dadə çatsın
Hüseyn qurbanları gəlsin.
Bu gün Kərbübəla viran olubdu
Hüseyn öz qanına qəltan olubdur.
Cihad meydanıdır, millət dayansın
Müsəlman xabi-qəflətdən oyansın
Ucaltsın nəreyi-Allahu-Əkbər
Gərək kafir cəhənnəm içrə yansın
Bu gün Kərbübəla viran olubdu
Hüseyn öz qanına qəltan olubdur.
Gəlib qeyrət günü, himmət zamanı
Ucaldaq başda Azərbaycanı
Gedək Səddami-kafirlə cihadə
Yıxaq bu bimürüvvət ev yıxanı.
Bu gün Kərbübəla viran olubdu
Hüseyn öz qanına qəltan olubdur.
Hüseyn zəvvarının qurtardı səbri
Qıraq qurdları, kaftarı, bəbri
Açaq yol Uərbəlayə, Kazimeynə
Çəkək ağuşə ol şiş guşə qəbri
Bu gün Kərbübəla viran olubdu
Hüseyn öz qanına qəltan olubdur.
Gərək din olmasa, dünyanı atmaq
Şərəf-izzətli bir dünya yaratmaq
Səadətdir Hüseyn qurbanları tək
Şəhadətlə liqaullahə çatmaq.
Bu gün Kərbübəla viran olubdu
Hüseyn öz qanına qəltan olubdur.
Ana! Oğlun şəhid oldu, mübarək
Şəhadətlə səid oldu, Mübarək
Ümidi-cənnəti tapdın, da səndən
Cəhənnəm na ümid oldu, mübarək.
Belə toy kim görüb dünyadə Qasim

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar

İslammektebi.org


Ya Hüseyn, kim sən kimi öz xanimanından keçər?
Kim sənin tək həqq yolunda baş, canındən keçər?
Kim sənin tək tərk edər cahu-cəlalın, Ya Hüseyn?
Kim verər yəğmaya sən tək mülki-malın, Ya Hüseyn?
Kim görər zillətlə öz əhli-əyalın, Ya hüseyn?
Kim Əli Əkbər kimi növrəs cavanından keçər?
Hər nə ki, zülmü-sitəm etdi sənə əhli-cəfa,
Tab edib cövrü-cəfaya birbəbir, oldun riza,
Hansı aşiq sən kimi, ey padişahi-Kərbəla,
Birbəbir məşuqəsinin imtəhanından keçər?
Kim sənin tək şahzadə Əkbərindən əl çəkər?
Qasimu Əbbasu Övnü Cəfərindən əl çəkər?
Kim sənin tək cümlə yaru-yavərindən əl çəkər?
Kim Əli Əskər kimi şirinzəbanından keçər?
www.parlaq.net

Belә әhd eylәmişәm, ey bacı, cananım ilәn,
Әrseyi-Kәrbübәladә boyanım qanım ilәn.

Çünki bu cami-әcәldә şәkәrü şәhdim var,
Bu sәbәbdәn susuz ölmәkliyә çox cәhdim var,
Alәmi-zәrrdә canan ilә bir әhdim var,
Varam öz eylәdiyim әhd ilә, peymanım ilәn.

Bacı, әhdim budu bu çöldә gәrәk qanә batam,
Qanımı Әkbәrimin qanına şövq ilә qatam,
Can verib tәşnә, gәrәk isti qum üstündә yatam,
Cismi-mәcruhim ilә, sineyi-suzanım ilәn.

Qan içindә elәyim hәqq ilә bir razü niyaz,
Budur әhdim ki, quram burda gәrәk mәclisi-raz,
Can verәn vәqtdә meydanda qılam, bacı, namaz,
Dәstәmazım ola bu şәrt ilә öz qanım ilәn.

Düşdü İbrahim әgәr şövqi-hәvayi-eşqә,
Etmәdi tab, vәli dәrdü bәlayi-eşqә,
Bircә qurban ilә gәldi o, Minayi-eşqә,
Gәlmişәm mәn bura yetmiş iki qurbanım ilәn.

Çәkmәrәm dәm, dәmi-şәmşirdә, şәmşir nәdir,
Xәncәrü tiğ nәdir, nizә nәdir, tir nәdir,
Mәclisi-vәslә qәdәm qoymağa tәxir nәdir,
Mәn bu bәzmә gedirәm başım ilә, canım ilәn.

Zövrәqi-cismimә var lücceyi-xun içrә nicat,
Tәşneyi-eşqә verir suzi-әtәş abi-hәyat,
İçmәrәm gәr tuta dünya üzünü abi-Fәrat,
Bәzmi-vәslә gedirәm bu lәbi-әtşanım ilәn.

Hәq yolunda susuz ölmәk demә zәhmәtdi mәnә,
Gözümә ox dәyә gәr, eyni-mәhәbbәtdi mәnә,
Alәmi-eşqdә hәr zәhmәti rahәtdi mәnә,
Dözәrәm yüz belә zәhmәtlәrә bir canım ilәn.

Çәkmәrәm minnәt әdudәn, çәkәrәm bu әtәşi,
Bacı, eşq alәminin çoxdu belә keşmәkeşi,
Sәni bazarә çәkәrlәr çü әsiri-hәbәşi,
Şami-şum içrә әyali-şәhi-mәrdanım ilәn.

Әhli-Kufә yetirir zülmünü itmamә, bacı,
Bәdәnimdә dәxi qoymazla qala camә, bacı,
Nizәlәrdә apararlar başımı Şamә, bacı,
Bәdәnim yerdә qalar peykәri-üryanım ilәn.

Şamdә mәclisi-işrәt qurular, söz demәrәm,
Kuçәvu bamdә sәf-sәf duralar, söz demәrәm,
Xeyzüran çubu nә qәdri vuralar, söz demәrәm,
Bәzmi-әğyardә mәn bu lәbü dәndanım ilәn.

Zeynәb әrz eylәdi:--Qardaş, bilirәm ruzi-cәza
Sәn ilә hәşrә gәlir başlar әlindә şühәda,
Üsәranı başıma cәm edәrәm mәn dә, әxa,
Gәlәrәm mәhşәrә bu zülfi-pәrişanım ilәn.

Ümmәtә cümlә şәfaәt edәrәm mәn sәn ilә,
Kәrbәladә bulaşan qanına pirahәn ilә,
Şimri-dunun yaxasından tutaram şivәn ilә,
İstәrәm qanını bu çaki-gәribanım ilәn.

Ya hüseyn, hövli-qiyamәtdә yetiş imdadә,
Raciyәm, bircә ümidim sәnә var üqbadә,
Ağlaram, olsa hәyatım nә qәdәr dünyadә,
Gecә-gündüz sәnә bu dideyi-giryanım ilәn.

http://www.anl.az/el/k/k002/her001.htm-in Google kəşindən