Cm.ax05132021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Həzrət Əlinin (ə) mədhi

Əlidi nuri-Kibriya, Əli çıraği-rahnüma

 

Əlidi nuri-Kibriya, Əli çıraği-rahnüma
Əli vəsiyyi-Müstəfa, Əli İmami-müqtəda
Əli müinü-yavəri yüz irmi dörd min ənbiya
Əli ədüvv üçün bəla, Əli mühibb üçün şəfa
Əli rümuzi həl-əta, Əli xəzineyi əta
Əli vəsileyi dua, Əli qülub üçün şəfa
Əli fəna, Əli bəqa, Əli əmiri övliya
Əli süruri sineye cəmali xətmül-ənbiya
Gedin çıxın fələklərə, gəlin gəzün məmaliki
Görün ki hansı millətin bu no”i rəhnuması var!
Cənabi Məryəm istədi doğa Məsihi beytidə
Nida yetişdi zadigəh deyil yerin bəhası var
Bir ayrı yerdə vəz”i həmli qıl o nuri pakuvi
Bu vadiye Müqəddəsin məqami-kibriyası var
Amma Əli anası istədi Əlini vəz”e həml edə
Yarıldı Kəbənin evi, görüb Həqqün sədası var
Məhəbbət eylə qoy qədəm, gətir vücudə nurimi
O nuri pakilən bu Beyti əzəmin cəlası var
Qədəm qoyanda gördü dörd xanımdı mahi parətək
O banuye müqəddəsə salamü-mərhəbası var
Mələklər oldu qabələ, vücudə gəldi nuri Həqq
İşıqlı bir çıraği tək təcəlliye ziyası var
Ziyarət etdi hurilər dübarə ğaib oldular
Anası gördü oğlunun behiştidən libası var
Götürdü basdı bağrına, görüb yumuqdu gözləri
Dedi: İlahi olmuya gözündə ibtilası var?
Dübarə Kəbənin evi yarıldı çıxdı Fatimə
Nə gördülər: qucaqda bir işıqlı ay parası var!
Atası aldı iylədi, yenə Əli göz açmadı
Öpüb ziyarət eylədi, nə qədri əqrəbası var
Peyambərin qucağinə gəlincə yumdu gözlərin
Peyambər aldı gördü bir cəmali məhliqası var
Be fövri açdı gözlərin baxıb cəmali Həzrətə
O aşiqanə baxmağın nişan verir vəfası var

Tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından əxz olunub.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə