فصل پنجم : اشعارى در مدح آن حضرت

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)

تو عين فاتحه اى ، بلكه سر بسمله اى 
صبا از لطف چو عنقا برو بقله قاف
كه آشيانه قدس است ، و شرفه اشراف
چو خضر در ظلمات غيوب زن قدمى
كه كوى عين حياتست و منبع الطاف
بطوف كعبه روحانيان به بند احرام
كه مستجار نفوس است ، و للعقول مطف
بطرف قبله اهل قبول كن ، اقبال
بگير كام ز تقبيل خاك آن
بزن به قائمه عرش معدلت دستى
بگو كه اى ز تو بر پا قواعد انصاف
به درد خويش چرا درد من دوا نكنى
به محفلى كه بنوشند، عارفان مى صاف
به جام ما همه خون ريختند، جاى مدام
نصيب ما همه جور و جفا شد از اجلاف
منم گرفته بكف نقد جان ، توئى نقاد
منم اسير صروف زمان ، توئى صراف
شها بمصر حقيقت تو يوسف حسنى
من و بضاعت مزجاء و اين كلافه لاف
رخ مبين تو، آئينه تجلى ذات
مه جبين تو نور معالى اوصاف
تو معنى قلمى ، لوح عشق را رقمى
تو فالق عدمى ، آن وجود غيب شكاف
تو عين فاتحه اى ، بلكه سر بسمله اى
تو باء و نقطه بائى و ربط نونى و كاف
اساس ملك سعادت بذات تو منسوب
وجود غيب و شهادت به حضرت تو مضاف
طفيل بود تو فيض وجود نامحدود
جهانيان همه برخوان نعمتت اضياف
برند فيض تو لاهوتيان بحد كمال
خورند رزق تو ناسوتيان بقدر كفاف
علوم مصطفوى را لسان تو تبيان
معارف علوى را بيان تو كشاف
لب شكر شكنت روح بخش گاه سخن
حسام سرفكنت دل شكاف گاه ، مصاف
محيط بحر مكارم ز شعبه هاشم
مدار و فخر اكارم ز آل عبد مناف
ابومحمد امام دوم باستحقاق
يگانه وارث جد و پدر باستخلاف
تورا قلمرو حلم ورضا بزير قلم
به لوح نفس تو نقش صيانت است و عفاف
سپهر مهر دو فرمانبرند، در شب و روز
يكى غلام مرصع نشان ، يكى زرباف
ز كهكشان سپهر و خط شعاعى مهر
سپهر غاشيه كش ، مهر خاورى ، سياف
غبار خاك درت نوربخش مردم چشم
نسيم رهگذرت رشك مشك نافه ناف
در تو قبله حاجات و كعبه محتاج
ملاذ عالميان ، در جوانب و اكناف
يكى بطى مراحل براى استظهار
يكى به عرض مشاكل براى استكشاف
به سوى روى تو چشم اميد، دشمن و دوست
بگرد كوى تو اهل وفاق و اهل خلاف
بر آستان ملك پاسبانت از دل و جان
ملوك را سر ذلت بدون استنكاف
نه نعت شاءن رفيع تو كار هر منطيق
نه وصف قدر منيع تو حد هر وصاف
شهود ذات نباشد نصيب هر عارف
نه آفتاب حقيقت مجال هر خشاف
نه در شريعت عقلست بى ادب معذور
نه در طريقت عشقست از مديحه معاف

كمپانى

اى علوى ذات و خدائى صفات
صدر نشين همه كائنات
سيد و سالار شباب بهشت
دست قضا و قلم سرنوشت
زاده طوبى و بهشت برين
نور خدا در ظلمات زمين
نور دل و ديده ختمى ماب
سايه يى از پرتو تو آفتاب
علت غائى همه ممكنات
عمر ابد داد به آب حيات
پاكترين گوهر نسل بشر
جن و ملك بر قدمش سوده سر
صاحب عنوان بشير و نذير
بر فلك وحى سراج منير
آينه پاك كه نور خدا
تابد از اين آينه بر ماسوى
باب تو سر سلسله اولياست
چشم پر از نور خدا مرتضى است
مادر تو دخت پيمبر بود
آيه اى از سوره كوثر بود
پرده نشين حرم كبريا
فاطمه آن زهره زهراى ما
عاشق كل حضرت سلطان عشق
خون خدا شاه شهيدان عشق
با تو ز يك گوهر و يك مادر است
ظل خدائى تو اش بر سر است
آيه تطهير به شاءن شماست
حكم شما امراولوالامر ماست
سينه سيناى شما طور وحى
نور شما شاخه اى از نور وحى
در رمضان ماه نشاط و سرور
ماه دعا، ماه خدا، ماه نور
نورفشان شد ز دو سو آسمان
در دو افق تافت دو خورشيد جان
وحى خدا از افق ايزدى
نور حسن از افق احمدى
مشگ و گلاب بهم آميختند
در قدح اهل ولا ريختند
اى رمضان از تو شرف يافته
نور تو بر جبهه او تافته
نيمه ماه رمضان عزيز
گيسوى مشگين تو شد مشگ ريز
نور خدا تافت از آن روى ماه
خاصه از آن چشم درشت سياه
سرخى گل عكس گل روى توست
ظلمت شب سايه گيسوى توست
روز كه خورشيد درخشان صبح
سر زند از چاك گريبان صبح
سرخى آن نور و پگاه سپيد
روى افق نقش تو آيد پديد
اى رخ تو در رمضان بدر ما
هر سر موى تو شب قدر ما
ديده كه بى نور تو شد كور به
سر كه نه در پاى تو، در گور به
بعد على شاخص عترت توئى
وارث ميراث نبوت توئى
مصلحت ملت اسلام و دين
كرد تو را گوشه عزلت نشين
هيچ گذشتى چو گذشت تو نيست
آنكه ز شاهى بكشد، دست كيست
صبر هم از صبر تو بى تاب شد
كوزه شد و زهر شد و آب شد
بعد شهادت نكشيد، از تو دست
تير شد و بر تن پاكت نشست
سبزه بر آمد ز گلستان دين
تا رخ سبز شد از زهر كين
ريشه دين گشت همايون درخت
تا ز تو خورد آن جگر لخت لخت
ملت اسلام كه پاينده باد
مشعل توحيد كه تابنده باد
هر دو رهين خدمات تواند
شكر گزارنده ذات تواند
تا ابد اى خسرو والا مقام
بر تو و بر دين محمد (ص ) سلام
كلك رياضى كه گهر ريز شد
زان نظر مرحمت آميز شد

رياضى يزدى .

مجتبى لؤ لؤ پاك مرج البحرين است 
رمضان آمد و دارم خبرى بهتر از اين
مژده اى ديگر و لطف دگرى بهتر از اين
گر چه باشد سپر آتش دوزخ صومش
ليك با اينهمه دارد سپرى بهتر از اين
شب قدر رمضان اگر چه بسى پر قدرت است
دارد اين ماه وليكن سحرى بهتر از اين
چون كه در نيمه اين مه پسرى زاد بتول
كس نزاده ست و نزايد پسرى بهر از اين
رمضان ، اى كه دهى مژده ميلاد حسن
به خدا نيست به عالم خبرى بهتر از اين
مجتبى لؤ لؤ پاك مرج البحرين است
نيست در رشته خلقت گهرى بهتر از اين
رست پيغمبر از آن تهمت ابتر بودن
نيست بر شاخه طوبى ثمرى بهتر از اين
گفت خالق فتبارك به خود از خلقت او
كلك ايجاد ندارد اثرى بهتر از انى
بگذر آهسته تر اى ماه حسن ، اى رمضان
عمر ما را نبود چون گذرى بهتر از اين
اثر صلح حسن نهضت عاشورا بود
امتى را نبود، راهبرى بهتر از اين
زنده شد باز از اين صلح موقت اسلام
نيست در حسن سياست هنرى بهتر از اين
گرچه مشمول عنايات تو بوده ست حسان
يا حسن كن به محبان نظرى بهتر از اين
لطف كن اذن زيارت كه خدا مى داند
بهر عشاق نباشد سفرى بهتر از اين

حبيب چايچيان (حسان).
نام نيكويش ، حسن ، خلقش حسن ، خويش حسن
ماه ما در نيمه ماه خدا پيدا شده
بنگرش ماه خدا روشن زماه ما شده
گشته در اين ماه يك ماه مبارك تابناك
زين سبب ماه مبارك ماه بى همتا شده
آفتاب و ماه از نور جمالش مستيز
قامت چرخ از قيام قامت او تا شده ،
روح و ريحان محمد سرو بستان على
زينت آغوش ناز زهره زهرا شده
سبط اكبر، سرور جمع جوانان بهشت
كز ازل فرمان فرماندارى اش امضا شده
خسرو شيرين زبان و شهد لب شكر سخن
نوبر و نوشين روان و نوگل و زيبا شده
نام نيكويش حسن ، خلقش حسن ، خويش حسن
حسن سرتاسر، زپا تا سر، ز سر تا پا شده
آن چه خوبان جهان دارند از حسن وجمال
جمله در وجه حسن بر وجه احسن جا شده
شه شده شهزاد گشته ، ره شده رهبر شده
سر شده سردار گشته ، مه شده ، مولى شده
مجمع اسماء حسنى ، را كه فادعوه بها ست
مظهر نص له الاسماء والحسنى شده
لمعه اى از پرتو روى نكويش والضحى
تار مويش لام و الليل اذا يغشى شده
از نگاه چشم مستش حور حيران در قصور
قهرمان يعمل الجهر و ما يخفى شده
بر دم عيسى دميده تا مسيحا دم شده
دست موسى را گرفته تا يد بيضا شده
همچو جدش مصطفى پيشانى نورانى اش
نقش نور سبح اسم ربك الاعلى شده
همچو بابش مرتضى چون ماه در شبهاى تار
نور بخش بى چراغان شب يلدا شده
خوان جودش ربنا انزل علينا مائده
نان بى من و اذايش من والسلوى شده
طاق ابروى خمش ، بر آن خم ابر و قسم
در ره معراج ما چون مسجد الاقصى شده
نسل پاك احمد و حيدر حسين است و حسن
اين دو دريا بار ديگر باز يك دريا شده
جاى پيغمبر حسن ، جاى على باشد حسين
زين دو نور انوار نيكان جهان انشاء شده
هر كه در حسن حسن حسن خداوندى نديد
روز ديد از ديدن دادار نابينا شده

فكرت خراسانى

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع
@sibtayn_fa @sibtayn_faمطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
غدیر خم
ویدئو
مولودی
اشعار
سخنرانی
صوت
تصویر
نوع رسانه
4:29
“غدیریه” با صدای علی فانی

“غدیریه” با صدای علی فانی

جزئیات
مجموعه: غدیر
90 بازدید

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی الحجه

١ ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ - فرستادن...


ادامه ...

3 ذی الحجه

 ورود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان به مكه در سفر حجه الوداع در...


ادامه ...

5 ذی الحجه

١ـ  وقوع غزوه سویق٢ـ شهادت امام جواد (علیه السلام)1ـ وقوع غزوه سویقدر پنجم ذیحجه سال دوم هـ...


ادامه ...

6 ذی الحجه

مرگ منصور دوانقىدر روز ششم ذیحجه سال 158 هـ .ق. منصور دوانقى به هلاكت رسید و در...


ادامه ...

7 ذی الحجه

١ـ‌ شهادت امام باقر علیه السلام٢ـ انتقال امام كاظم علیه السلام به زندان بصره 1ـ‌ شهادت امام باقر(علیه...


ادامه ...

8 ذی الحجه

١ـ حركت امام حسین(علیه السلام) از مكه به سوى عراق٢ـ دعوت عمومى مسلم بن عقیل در كوفه1ـ...


ادامه ...

9 ذی الحجه

١ـ روز عرفه٢ـ شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) و هانى بن عروه٣ـ وقوع سدّ ابواب1ـ...


ادامه ...

10 ذی الحجه

١ـ عید سعید قربان٢ـ شهادت عبدالله محض و جمعى از فرزندان امام حسن مجتبى علیه السلام1ـ عید...


ادامه ...

11 ذی الحجه

افشای سرّ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط عایشه و حفصه در یـازدهم ذیحـجه...


ادامه ...

13 ذی الحجه

١ـ وقوع معجزه شق القمر توسط پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ انعقاد دومین...


ادامه ...

14 ذی الحجه

بخشیدن فدك به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چهاردهم ذیحجه سال هفتم هـ .ق رسول گرامى...


ادامه ...

15 ذی الحجه

 ولادت با سعادت امام هادى علیه السلام روز پـانزدهــم ذی‌حــجـه سال 212 هـ .ق. ولادت بـا سـعادت امـام...


ادامه ...

18 ذی الحجه

١ـ عید سعید غدیر خم٢ـ قتل عثمان بن عفان٣ـ بیعت مردم با حضرت امیرالمؤمنین امام على(علیه السلام)1ـ...


ادامه ...

20 ذی الحجه

خروج ابراهیم بن مالك اشتر بر ضد ابن زیاد در بیستم ذی‌حجه سال 67 هـ .ق. ابراهیم بن...


ادامه ...

22 ذی الحجه

شهادت جناب میثم تمار در بیست و دوم ذیحجه سال 60 هـ .ق. جناب میثم تمار یكى از...


ادامه ...

24 ذی الحجه

١ـ روز مباهله٢ـ خاتم بخشى امیرمؤمنان (علیه السلام) در حال ركوع٣ـ نزول سوره انسان و آیه «هل...


ادامه ...

25 ذی الحجه

اولین نماز جمعه امیرمؤمنان امام على علیه السلام در بیست و پنجم ذیحجه سال ٣٤ هـ .ق امیرمؤمنان...


ادامه ...

26 ذی الحجه

مرگ عمر بن خطاب به گفته برخی تاریخ نویسان در بیست و ششم ذیحجه سال 23 هـ .ق...


ادامه ...

27 ذی الحجه

١ - مرگ مروان حمار و انقراض حكومت بنى امیه٢ ـ وفات جناب على بن جعفر (علیهما...


ادامه ...

28 ذی الحجه

وقوع حادثه حرّه در روز بیست و هشتم ذیحجه سال 63 هـ .ق واقعه اسفناك «حره» در مدینه...


ادامه ...
012345678910111213141516171819

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page