بلوای حجاب در آلمان

(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)

یازده ایالت آلمان تصمیم دارند، حجاب اسلامی را ممنوع اعلام كنند،اما راهبه‌های مسیحی كه در مدارس آلمان تدریس می‌كنند قصد دارند، شكایتی در اینخصوص به دادگاه قانون اساسی كارلزروهه ارایه دهند كه ممكن است نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد.

در ایالت باواریا ـ كه اعتقاد مردم به دین بیشتر است ـ این نگرانیوجود دارد كه در صورت ممنوعیت حجاب، استفاده از سمبل‌های مذهبی در كلاس‌های درس ازجمله نصب صلیب و غیره به دیوار با مشكل مواجه شود. در حال حاضر، دهها حقوقدان بهدنبال یافتن راهی هستند تا دادگاه قانون اساسی آلمان را مجاب كنند كه در رأی خودمبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی تجدیدنظر نماید.
پیشنهاد ممنوعیت حجاب اسلامی از سویوزیر فرهنگ ایالت باواریا ـ خانم مونیكا هولهایمر ـ ارایه شده است. در این پیشنهادآمده است:
سیستم قضایی باید قانونی وضع كند كه اجازه دهد سمبل‌هایی كه در تضادبا نظام ارزشی قانون اساسی آلمان و قانون اساسی ایالت باواریا قرار دارند و باعثاختلال در آرامش محیط مدرسه می‌شوند، ممنوع اعلام شوند. در حال حاضر حقوقدانان بااستناد به اینكه در رأی دادگاه قانون اساسی آلمان به مدارس اجازه داده شده سنت‌هایموجود در تركیب مذهبی جمعیت و ریشه‌های مذهبی آنها را مورد توجه قرار دهند، تلاش‌هایی را آغاز كرده‌اند.
این مسأله باعث شده، ایالاتی در آلمان كه در آنهااحزاب مسیحی حاكم هستند، در حمایت از مسیحیت به تكاپو بیفتند و خود را درگیر ایندعوای حقوقی كنند، البته ایالات فوق می‌خواهند، خانم‌ معلم‌هایی را كه با حجاباسلامی در كلاس‌های درس حاضر می‌شوند، از مدارس اخراج كنند. اما به 50 راهبه‌ای كهبا لباس رسمی خود به تدریس اشتغال دارند، اجازه دهند به كار خود ادامه دهند. علاوهبر این صلیب‌هایی كه به دیوار كلاس‌ها آویخته شده، در جای خود باقی خواهند ماند.وزیر فرهنگ ایالت نیدرساكن، برند بوزمن به صراحت می‌گوید: «ما اجازه استفاده ازحجاب اسلامی را نمی‌دهیم».
خانم كریستینه لانگن فلد، استاد حقوق عمومی دانشگاهگوتینگن هشدار می‌دهد: «این، مسأله ساده‌ای نیست كه استفاده از سمبل‌های مسیحیت مجاز شمرده شود، ولی سمبل‌های اسلامی نه. این مسأله از نظر قانون اساسی مشكل‌آفرینخواهد شد و قانونگذار را با مشكلات بزرگی روبرو خواهد ساخت، لذا دادگاه قانون اساسیآلمان باید خیلی سریع قانون مذكور را ملغی نماید».
وزیر فرهنگ ایالت بادنورتمبرگ، خانم كورنیاورویگ هرتنك در این رابطه می‌گوید، دو نوع آیین‌نامه وجوددارد: یا اینكه ما با ممنوع ساختن حجاب اسلامی، سایر سبمل‌های مذهبی را هم ازفضاهای آموزشی دور سازیم و یا اینكه هر دو را مجاز بشماریم.
این خانم حقوقدان كهعضو حزب دموكرات آزاد است
همه نیروسعی می‌كنند، شق اول را انتخاب كنند.
در مجموع یازده ایالت می‌خواهند از تدریسبانوان محجبه در مدارس جلوگیری كنند. هشت ایالت در حال حاضر در حال انجام اقداماتلازم در این زمینه هستند. ایالات تورینگن ساكسونی و ساكن آنان آنجاست، در حال حاضرنیازی به انجام چنین اقدامی نمی‌بینند، زیرا امروزه تعداد كسانی كه این ایالات راترك می‌كنند، بیشتر از تعداد كسانی است كه به آنجا مهاجرت می‌كنند. علاوه بر این ایالات مذكور منتظرند كه ببینند، آیا ایالاتی كه درباره ممنوعیت حجاب به دادگاهقانون اساسی در كارلزوهه مراجعه كرده‌اند، برنده خواهند شد یا خیر.
در این بینمقامات شهرهای برلین و برمن تصمیم گرفته‌اند، با جدایی هرچه بیشتر كلیسا از حكومت ـكه در این دو دولت‌ـ‌شهر به عنوان یك سنت تلقی می‌شود ـ شدت بخشند و همگی سمبل‌هایمذهبی را كه كوچك و چشمگیر نیستند، از كلاس‌های درس دور نمایند. برلین حتی مایل استممنوعیت استفاده از سمبل‌های مذهبی را در ادارات هم عملی سازد.
بوزمن، وزیرفرهنگ ایالت نیدرساكس می‌گوید: این امری واضح است كه سمبل‌های اسلامی را باید بهگونه‌ای دیگر ارزیابی كرد. زیرا ما مدت هزار سال است كه از سمبل‌های مسیحی استفادهمی‌كنیم.
لذا صلیب بر روی دیوار كلاس، خطری برای بی‌طرفی مدرسه تلقی نمی‌شود. درهمین زمینه خانم ورویگ ـ‌ هرتنك، وزیر فرهنگ ایالت بادن ورتمبرگ اظهار می‌دارد:حجاب اسلامی سبمل ظلم،‌ بنیادگرایی و ناشكیبایی تلقی می‌شود.وی ادامه می‌دهد:روسری واقعا یك مسأله است زیرا این حجاب به دلایل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.مشكل است كه شخص پی ببرد كه آیا استفاده از روسری به دلیل بنیادگرایی سیاسی یا صرفابه خاطر عقاید مذهبی است.
اگرچه حقوقدانان محتاط نسبت به استدلالات خارج ازچارچوب مسایل حقوقی هشدار می‌دهند، ایالات سارلند و هسن، آیین‌نامه یكجانبه خود رامبنی بر ممنوعیت استفاده از روسری به ادارات دولتی هم گسترش می‌دهد، اما سایر ادارات در حال بررسی و مذاكره در این خصوص هستند. در ایالاتی كه دولت ائتلافی وجوددارد امكان مجادلات سیاسی نیز هست. رهبر فراكسیون حزب دموكرات آزاد FDPدر ایالتنیدرساكس فیلیپ روسلر اعلام كرده است كه به عقیده وی در این ایالات، قانون بایدبرای همه مساوی باشد. چنانچه ما در رابطه با جهان‌بینی بخواهیم بی‌طرف باشیم، پسباید این بی‌طرفی را به طور صحیح پیاده كنیم. در هامبورگ هم مدتهاست كه بین وزیرفرهنگ رودلف لانگه از حزب FDP (دموكرات آزاد) و شركای ائتلافی از حزب دموكرات مسیحی CDNاختلاف عقیده وجود دارد. در برلین مسؤول سیاست داخلی حزب سوسیالیست دموكراتیك PDSاز خود سؤال می‌كند كه در صورت ممنوعیت استفاده از روسری، آیا نباید سمبل‌هایكوچك هم كنار گذاشته شوند؟ ایالاتی كه توسط احزاب مسیحی CSUو CDUاداره می‌شوند،سعی می‌كنند موضع ضعیف خود را به وسیله یافتن آیین‌نامه‌ای واحد برای ارایه به دادگاه قانون اساسی آلمان، واقع در كارلزوهه تثبیت نمایند. در صورت تصویب قانونممنوعیت حجاب اسلامی، اصول دموكراتیكی از جمله آزادی عقیده و مساوات در آلمان كهخود را كشوری مبتنی بر قانون می‌داند خدشه‌دار خواهد شد.
زیرا روسری همچنان لباسمخصوص راهبه‌هاست و به عنوان نماد مذهبی شناخته می‌شود.
خانم لانگن فلد، كارشناسقانون اساسی می‌گوید: قانونگذار تنها در صورتی می‌تواند روسری را ممنوع اعلام كندكه ثابت شود، تمامی معلم‌های مججبه، اهداف خلاف قانون اساسی را دنبال می‌كنند و یااینكه استفاده از روسری باعث بروز مجادلات زیادی در كلاس بشود كه به خاطر آن ادامهدرس به روال عادی میسر نباشد. این مسأله قابل تصور نیست و چنانچه قانونگذار روسریرا تنها به عنوان یك سمبل ممنوع كند، عملی خلاف اصل مساوات انجام داده است.
درماه‌های آینده قرار است، ایالاتی كه می‌خواهند روسری را ممنوع اعلام نمایند، طرحقانونی مربوط را ارایه دهد، چرا كه یك سال طول خواهد كشید تا دادگاه قانون اساسی آلمان، آیین‌نامه‌های ایالات مذكو را با توجه به مورد خانم معلم اهل تركیهفرشتالودین ـ كه نسبت به رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت استفاده از حجابتوسط وی اعتراض كرده است ـ مورد بررسی قرار دهد. وزیر فرهنگ ایالت بادن ورتمبرگ، خانم ورویگ هرتنك می‌گوید: تازه آن وقت روشن خواهد شد كه قانون ممنوعیت روسری واقعاچه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. او ادامه می‌دهد: «احتمالا» ما مجبور خواهیم شد،در چارچوب بی‌طرفی از همه سمبل‌های مسیحیت و یهودیت صرف‌نظر كنیم و این بهای گزافیاست كه باید بپردازیم.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع
@sibtayn_fa @sibtayn_faمطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
غدیر خم
ویدئو
مولودی
سخنرانی
صوت
تصویر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

نوع رسانه
1:34
حیا داشته باشیم
حیا داشته باشیم
Details
مجموعه: عقائد
18 بازدید

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی الحجه

١ ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ - فرستادن...


ادامه ...

3 ذی الحجه

 ورود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان به مكه در سفر حجه الوداع در...


ادامه ...

5 ذی الحجه

١ـ  وقوع غزوه سویق٢ـ شهادت امام جواد (علیه السلام)1ـ وقوع غزوه سویقدر پنجم ذیحجه سال دوم هـ...


ادامه ...

6 ذی الحجه

مرگ منصور دوانقىدر روز ششم ذیحجه سال 158 هـ .ق. منصور دوانقى به هلاكت رسید و در...


ادامه ...

7 ذی الحجه

١ـ‌ شهادت امام باقر علیه السلام٢ـ انتقال امام كاظم علیه السلام به زندان بصره 1ـ‌ شهادت امام باقر(علیه...


ادامه ...

8 ذی الحجه

١ـ حركت امام حسین(علیه السلام) از مكه به سوى عراق٢ـ دعوت عمومى مسلم بن عقیل در كوفه1ـ...


ادامه ...

9 ذی الحجه

١ـ روز عرفه٢ـ شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) و هانى بن عروه٣ـ وقوع سدّ ابواب1ـ...


ادامه ...

10 ذی الحجه

١ـ عید سعید قربان٢ـ شهادت عبدالله محض و جمعى از فرزندان امام حسن مجتبى علیه السلام1ـ عید...


ادامه ...

11 ذی الحجه

افشای سرّ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط عایشه و حفصه در یـازدهم ذیحـجه...


ادامه ...

13 ذی الحجه

١ـ وقوع معجزه شق القمر توسط پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ انعقاد دومین...


ادامه ...

14 ذی الحجه

بخشیدن فدك به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چهاردهم ذیحجه سال هفتم هـ .ق رسول گرامى...


ادامه ...

15 ذی الحجه

 ولادت با سعادت امام هادى علیه السلام روز پـانزدهــم ذی‌حــجـه سال 212 هـ .ق. ولادت بـا سـعادت امـام...


ادامه ...

18 ذی الحجه

١ـ عید سعید غدیر خم٢ـ قتل عثمان بن عفان٣ـ بیعت مردم با حضرت امیرالمؤمنین امام على(علیه السلام)1ـ...


ادامه ...

20 ذی الحجه

خروج ابراهیم بن مالك اشتر بر ضد ابن زیاد در بیستم ذی‌حجه سال 67 هـ .ق. ابراهیم بن...


ادامه ...

22 ذی الحجه

شهادت جناب میثم تمار در بیست و دوم ذیحجه سال 60 هـ .ق. جناب میثم تمار یكى از...


ادامه ...

24 ذی الحجه

١ـ روز مباهله٢ـ خاتم بخشى امیرمؤمنان (علیه السلام) در حال ركوع٣ـ نزول سوره انسان و آیه «هل...


ادامه ...

25 ذی الحجه

اولین نماز جمعه امیرمؤمنان امام على علیه السلام در بیست و پنجم ذیحجه سال ٣٤ هـ .ق امیرمؤمنان...


ادامه ...

26 ذی الحجه

مرگ عمر بن خطاب به گفته برخی تاریخ نویسان در بیست و ششم ذیحجه سال 23 هـ .ق...


ادامه ...

27 ذی الحجه

١ - مرگ مروان حمار و انقراض حكومت بنى امیه٢ ـ وفات جناب على بن جعفر (علیهما...


ادامه ...

28 ذی الحجه

وقوع حادثه حرّه در روز بیست و هشتم ذیحجه سال 63 هـ .ق واقعه اسفناك «حره» در مدینه...


ادامه ...
012345678910111213141516171819

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page