Prş07182024

Son güncellemeSal, 29 Ara 2020 6pm

Pazartesi, 08 Mayıs 2017 00:00

ASRIMIZ AYNASINDA NEHC’UL BELAĞA

On dört asırdan günümüze kadar dünya binlerce renk almış, kültürler değişmiş, gelişmiş, zevkler bambaşka olmuştur. Birileri eski kültür ve zevkin, Hz. Ali'nin (a.s) sözlerini beğenip karşısında saygıyla eğildiğini, yeni düşünce ve zevklerin ise daha farklı bir yargıda bulanabileceğini sanabilir. Fakat bilinmesi gerekir ki, Hz. Ali'nin (a.s) sözleri ister yapı ve biçim bakımından, ister anlam bakımından herhangi bir zaman ve mekânla sınırlı değil, bütün insanlara hitap eder ve evrenseldir. Şimdi çağımızdaki görüş sahiplerinin görüşlerini birazcık yansıtalım.

Pazar, 07 Mayıs 2017 00:00

Kıyamet Korkusundan Kurtaran Şeyler-1

1- Namazlarda Yûsuf, Duhân, Ahkaf ve Asr Surelerini Okumak

Rivayet edilmiştir ki: "Her gün veya her gece Yûsuf Suresini okuyan kimse, kıyamet günü dirilince yüzü Yusuf'un yüzü gibi (güzel) olacaktır ve kıyamet günü hiçbir korku yaşamayacaktır."

Cuma, 05 Mayıs 2017 00:00

Kıyamette Şefaat

Biz inanıyoruz ki: Peygamberler, masum imamlar ve Allah'ın has velileri, kıyamet günü bazı günahkârlara Allah'ın izniyle şefaatte bulunacak ve böylece onlar Allah'ın affına nail olacaktır.

  Ehlisünnet’ in rivayet kaynaklarında Hz. Zehra’nın (s.a) cennetlik olduğuna, hatta daha ötesi kadınların tamamından üstün bir konuma sahip olduğuna işaret edilmiştir. Şimdi konuyla alakalı birkaç örneğe değinilecektir:

Pazartesi, 08 Mayıs 2017 00:00

Sakaleyn Hadisene Araştırısal Bakış

  “Kur’an” ve “Ehlibeyt”in ağır emanet tabir edildiği Sakaleyn Hadisi İslam mezheplerinin tamamının nezdinde sahih ve muteber bir hadis olup Şialar bu hadisi Peygamberden (s.a.a) sonra Emirü’l Müminin Ali b.

  Ehlisünnetin dört mezhebi içinde ilk ortaya çıkan mezhep Hanefi mezhebi olup İmam Sadık’ın (a.s) öğrencisi Ebu Hanife Numan b. Sabit’e (hicri 80-150) nispet verilir. Ehlisünnetin dört mezhebinden ikincisi Maliki mezhebi, Malik b. Enes’e (hicri 93-179) nispet verilir. Üçüncüsü Şafi mezhebi Muhammed b.

Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn

 Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi kitaplarında bu hadise yer vermişlerdir.

Hakikat Yolu Budur: Bağdat Âlimleri Konferansı’nın Tercümesi
Mukatil b. Atiyye
Hakikat Yolu Budur
Bismillahirrahmanirrahim

  Allah Resulünün (s.a.a) vefat günü veya bir sonraki gün. Musibet ve bela Peygamberin (s.a.a) evinin her yerinden adeta yağmaktadır. Babasından ayrılmanın etkisiyle Fatıma’nın (s.a) gözyaşları durmaksızın mübarek yanaklarından akıyor. Dünyayı gözyaşı seli alıp götürse yeridir. Tarihin en büyük hadisesi vuku bulmuş ve Allah’ın var ettiği varlıkların en iyisi ve en hayırlısı dünyaya gözlerini kapatmıştır.

Sayfa 1 / 2