Bz.er08102020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Əxlaqi hədislər

1. “İbadət çoxlu oruc və namaz deyil, yaradılış haqqında (Allahın yaratdıqlarında) düşünməkdir.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 145-ci hədis )

2. “Sükut hikmət qapılarından olan bir qapıdır.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 146-ci hədis )

3. “Qohumluq əlaqəsini bir içim su ilə də olsa, möhkəmləndir. ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 147-ci hədis )

4. “Bir-birinizin görüşünə gedin ki, dostluğunuz möhkəmlənsin.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 148-ci hədis )


5. “Peyğəmbər ailəsinə dostluq ümidi ilə saleh əməli və ibadətdə səy göstərmənizi tərk etməyin.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 149-ci hədis )

6. “Günahları və möminə əziyyət verməyi tərk etməkdən daha faydalı təqva yoxdur.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 150-ci hədis )


7. “Peyğəmbərlərin silahından yapışın. Soruşuldu ki, o silah nədir? Buyurdu: Dua!” (500 hədis kitabından, 410-cu hədis. müəllif: Əli Həmədani)

8. “Hər gün özü ilə hesablaşmayan, (yaxşı və pis əməlini tanımayan) bizdən deyildir.” (500 hədis kitabından, 431-ci hədis. müəllif: Əli Həmədani)

9. “Övlad qarşısında ata-ananın vəzifəsi ona yaxşı ad qoymaq, ədəb öyrətmək və Quran təlim etməkdir.” (500 hədis kitabından, 470-ci hədis. müəllif: Əli Həmədani)

10. “Var-dövlət beş xasiyyətlə toplana bilər: qatı xəsislik, uzun-uzadı arzular, böyük hərislik, qohumluq əlaqəsini kəsmək və dünyanı axirətdən üstün tutmaq.”(500 hədis kitabından, 471-ci hədis. müəllif: Əli Həmədani)

11. “Bir qurtum su ilә оlsа dа bеlә, silеyi-rәhm еt. Әn yахşı silеyi-rәhm qоhumlаrı incitmәmәkdir.”
“Tuhәfül-üqul”, sәh. 469.

12. “Cәhәnnәm оdundаn Аllаhа pәnаh аpаrаn, аmmа dünyаnın şirinliklәrini tәrk еtmәyәn şәхs özünü әlә sаlır.”
“Mizаnul-hikmәt”, c. 2, sәh. 170.

13. “Хоş о şәхsin hаlınа ki, ibаdәti vә duаsı (Аllаhа görә) iхlаslа оlа. Qәlbini gördüyü şеyә mәşğul еtmәyә. Еşitdiklәri оnu Аllаhın zikrindәn sахlаmаyа vә bаğışlаdığı şеyә görә qәmgin оlmаyа.”
“Üsuli-kаfi”, c. 3, sәh. 26.

14. “Аllаh-tәаlа buyurur: “Bәndәlәrim mәnә itаәt еdәndә rаzı оlurаm vә rаzı оlduğum zаmаn bәrәkәt vеrirәm ki, mәnim bәrәkәtim sоnsuzdur.”
“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 75.

15. “Bәni-İsrаildә 10 il sükut еtmәyәni аbid sаymırdılаr.”
“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 503.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə